Yabancı Diller Yüksekokulu

​Prensiplerimiz

Biz, Altınbaş Üniversitesi Yaban​cı Diller Yüksekokulu'nun paydaşları;

• Gelecek kuşaklara daha yaşanabilir bir dünya bırakmanın ancak bilinçli bilimsel üretimle mümkün olabileceğine, ve bu bağlamda bir dünya dili öğrenmenin önemine inanarak;

• Ulusal ve evrensel düzeyde gelişme, kalkınma, refah, yaşam kalitesinin iyileştirilmesi hedeflerine ulaşmada üniversitelere, dünya dilleri öğretimi bağlamında da yabancı diller yüksekokullarına düşen sorumluluğun farkında olarak;

• Toplumların tüm kesimlerinin ve her yaş grubunun öğrenme ve bilgiye erişme hakkının temel insan haklarından olduğunu, bu kapsamda bir dünya dilini işlevsel anlamda biliyor olmanın ne denli önem taşıdığını hiç unutmayarak;

• İyilik, hoşgörü, doğruluk, yardımlaşma, çalışkanlık, sabır, kendine güvenme, adil olma gibi bizleri insan yapan değerlerin tüm dünyada yaygınlaşmasında üniversitelerin, bu değerlerin bir dünya dili öğrenme sürecine maruz kalan, henüz fakültelerinde öğrenime başlamamış olan üniversite öğrencileri arasında yaygınlaşmasında ise yabancı diller yüksekokullarının öncü rol oynadığını bilerek;

• Akademik hak ve özgürlüklerin tam manasıyla gerçekleştirildiği bir bilim ortamını var etmek; evrensel ve ulusal düzeyde bilimsel üretime sürekli değer katan çalışmaların odağı haline gelmek ve kurumsal aidiyetin güçlenmesi için normlar oluşturmak niyetiyle, öncü bir girişim niteliğindeki Altınbaş Üniversitesi Anayasası ilkelerine dayalı olarak Yabancı Diller Yüksekokulu Prensiplerini 2018- 2019 akademik yılında hazırladık. Yabancı Diller Yüksekokulu Prensipleri, Altınbaş Üniversitesi öğrencilerine bir dünya dili öğretme süreçlerinde;

• Paydaşlarımız arasındaki etkileşim biçiminin, benimsediğimiz vizyon, misyon ve temel değerler çerçevesinde geliştirilerek içselleştirilmesi;

• Yüksekokulumuzdaki tüm bireylerin haklarının eşitlik, özgürlük ve karşılıklı sorumluluk temelinde teminat altına alınması; • Verimli ve uyumlu bir çalışma ortamının varlığının çağdaş yönetişim ilkeleri çerçevesinde sağlamlaştırılması amaçlarını içermektedir. Bu belge, öncü bir girişim ve inisiyatif ile hazırlanmış olan, Altınbaş Üniversitesi Anayasası'nda belirtildiği üzere, • Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi,

• Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi,

• Avrupa Birliği Temel Haklar Şartı ve

• Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nda yer alan hak, özgürlükler ve güvence ilkelerini

• Altınbaş Üniversitesi Anayasası ilkelerini esas almakta ve insanlık tarihi boyunca evirilerek bugüne ulaşmış ortak değerler bütününün Altınbaş Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu'nda tam manasıyla uygulanmasını hedeflemektedir.

AU-YDY-Yönetim Prensiplerimiz

AU-YDY-Akademik Prensiplerimiz

AU-YDY-Eğitim Öğretim Sürecinde Temel Prensiplerimiz

AU-YDY-Dil Öğretme Prensiplerimiz