Yabancı Diller Yüksekokulu

Yabancı Diller Yüksekokulu PUKÖ döngüsü çerçevesinde ve “sürekli gelişim - öğrenen organizasyon" ilkesinden hareketle aşağıdaki alanlarda iyileştirme çalışmalarını yapmaktadır:

Kalite ve Akreditasyon

·         Kalite Komisyonun oluşturulması (04.10.2018)

·         Kurum İçi Değerlendirme raporunun tamamlanması (KİDR – Ekim 2018)

İyileştirme Çalışmaları Çerçevesinde Alınan Kararlar

·         Yeni oluşturulan Kalite Komisyonunun görev dağılımı, çalışma akışları, toplantı sıklığının belirlenmesi ve tutanaklarının arşivlenmesi,

·         Web sitemizin güncellenmesi ve denetime hazır hale getirilmesi

·         Bu raporun iç ve dış paydaşlarla paylaşılması

·          Üst yönetici değerlendirme sistemimizin gözden geçirilmesi ve güncellenmesi

·         Tanımlanmadığını tespit ettiğimiz süreç yazımlarının yapılması ve akış şemalarının güncellenmesine karar verilmiştir. Bu bağlamda iyileştirme eylem planı yapılıp uygulamaya konmuştur.

·         İngilizce Hazırlık Okulu İç Değerlendirme raporunun tamamlanması (İHO-İDR – Kasım 2018)

·         Akreditasyon alınması (Pearson Assured – Eylül 2017)

·         Akreditasyon denetiminin başarıyla tamamlanması (Pearson Assured - Ekim 2018)

Sürekli Gelişim

·         Yeniden yapılandırma

·         Sürekli Gelişim Birimi (CPDU)

Var olan Sürekli Gelişim Birimi (CPDU), 2018-2019 Akademik yılında 2018-40 ve 2018-51 numaralı YDY Yönetim Kurulu kararları ile MDB ve TİB için ayrı ayrı olmak üzere yeniden yapılandırılmıştır. 

Performans Değerlendirme Sistemi (PASS)

Performans Değerlendirme Sistemi revize edilip yeniden yapılandırılmıştır. Bu bağlamda profesyonel sorumluluklar ve mesleki gelişim çalışmaları yeniden tanımlanıp aşağıdaki anahtar performans göstergeleri ile yeniden belirlenmiştir, ölçme araçları oluşturulmuştur. Aşağıdaki izlence kriterleri aracılığı ile eğitim-öğretim ve mesleki gelişim süreçleri güvence altına alınmaktadır.  

Eğitim Öğretim Tasarımı ve Aktarımı

·         Eğitim-öğretim programlarımız PUKÖ döngüsü çerçevesinde aşağıdaki gibi sürekli iyileştirmeye tabi tutulur:

 

Sürekli Gelişim Birimi

  • Altınbaş Üniversitesi Sürekli Profesyonel Gelişim Birimi olarak hem okutmanlarımızın hem de kurumumuzun gelişimine katkıda bulunmaktayız.
1. Mesleki Gelişim:

Sürekli profesyonel gelişimi, okutmanlarımızın ve yöneticilerimizin mesleki zorluklarla başa çıkabilme ve hedeflerine ulaşabilme hususlarında uzun soluklu bir süreç olarak tanımlamaktayız.  Bu doğrultuda, 'yansıtıcı' bir yaklaşımı benimsemiş olduğumuzdan, sürekli gelişim konusunda yaptığımız eylemlere yansıtıcı bir bakış açısıyla yaklaşmaktayız. Kariyerimizin her noktasında, beceri, bilgi ve bakış açımızın gelişmesi ile ilgili olanaklarımız olduğundan, Altınbaş Üniversitesi Sürekli Gelişim Birimi olarak sunduğumuz tüm aktiviteler bu bakış açısına göre planlanmaktadır.

2. Okutman Performans Değerlendirme Sistemi:

Performans Değerlendirme Sistemimiz, okutmanlarımızın performanslarını değerlendirmede hem kendilerinin hem de yöneticilerin yer aldığı bir çerçevede olup profesyonel öğrenme ihtiyaçlarına odaklıdır.

 Performans Değerlendirme Sistemimiz;

·         Mesleki gelişime katkıda bulunmaya

·         Mesleki öğrenim ve gelişmeyi destekleyen anlamlı bir değerlendirme sistemi sunmaya

·         Gerektiğinde okutmanlarımıza mesleki destek ve olanaklar sağlamaya

·         Zam artışı ve terfi hususlarında İnsan Kaynakları Birimi'ne hesap verilebilirlik ölçütü sağlamaya yardımcı olmaktadır.

CPD Birimi olarak okutmanlarımızla birlikte Performans Değerlendirme Ölçütleri kapsamında aşağıda görülen etkinlikleri yürütmekteyiz.

Hizmet İçi Eğitim – Okutmanların mesleki gereksinimleri doğrultusunda kurumu içinde gerçekleşecek şekilde tasarlanır. Öğretme/öğrenme alanlarında yıllık olarak gerçekleştirilen ihtiyaç analizi ve anketler yoluyla belirlenirler. Okutmanlardan gelen geri bildirimler ve analizler çerçevesinde CPD birimi eğitim çalışmalarını belirler.

Ders Gözlemleri

Öğretim uygulamaları CPD birim koordinatörleri tarafından ders gözlemleri aracılığıyla izlenir ve okutmanlara geri bildirim verilir. Akademik yıl boyunca iki kez yapılır:

Önceden Haber Verilerek

Güz döneminde olmak üzere yılda bir kez gerçekleştirilir. Okutmana gözlenecek dersin tarih ve saati önceden bildirilir. Gözlem öncesi okutman ve CPD birim koordinatörü izlenecek dersin planı ve geri bildirim verilecek alanlar konusunda görüşürler. Ders gözlemi sırasında koordinatör ders gözlem notları tutar ve dersin bitiminde okutmana teslim eder. Dersin hemen ardından okutman ders değerlendirme formunu doldurur ve koordinatöre iletir. Gözlemin üzerinden fazla zaman geçmeden okutman ve koordinatör bir araya gelerek dersle ilgili görüşürler. Okutmana güçlü ve zayıf yönlere yönelik ayrıntılı geri bildirim verilir ve geliştirilmesi gereken alanlar için gelişim planı sunulur.

Önceden Haber Verilmeden

Bahar döneminde olmak üzere yılda bir kez gerçekleştirilir. Okutmana gözlenecek dersin tarih ve saati önceden bildirilmez. Ders başlamadan önce okutman ve CPD birim koordinatörü izlenecek dersin planı ve geri bildirim verilecek alanlar konusunda kısaca görüşürler. Ders gözlemi sırasında koordinatör ders gözlem notları tutar ve dersin bitiminde okutmana teslim eder. Dersin hemen ardından okutman ders değerlendirme formunu doldurur ve koordinatöre iletir. Gözlemin üzerinden fazla zaman geçmeden okutman ve koordinatör bir araya gelerek dersle ilgili görüşürler. Okutmana güçlü ve zayıf yönlere yönelik ayrıntılı geri bildirim verilir ve geliştirilmesi gereken alanlar için gelişim planı sunulur.

Meslektaş Ders Gözlemi

Okutmanlarımız dönemde bir kez olmak üzere bir meslektaşının dersini izler ve geri bildirim verir. Karşılıklı yapılan ders izleme ve geri bildirim verme, alınan geri bildirime dayalı yazılan bir ders öz değerlendirme yazısı, farklı bir bakış açısından yararlanma konusunda mesleki becerilerin gözden geçirilmesine yardımcı olur.              

Öğretme ve Öğrenmede Öz değerlendirme Yazıları

Okutmanlar ders içi performanslarını değerlendirebilme ve mesleki gelişim gereken alanlara yönelik kararlar alabilme amacıyla derslerini videoya kaydeder ve izleme sonrasında en az 400 kelimeden oluşan bir öz değerlendirme yazısı yazarlar.

Konferanslara Katılım ve Sunum Yapma

Alanlarında uzman kişiler tarafından verilen konferanslara katılan okutmanlarımız başka kurumlardan meslektaşlarıyla bir araya gelerek mesleki deneyimlerini paylaşabilirler. Okutmanlarımız mesleki deneyim kazandıkça sınıf içi uygulamalarını yaptıkları sunumlarla diğer meslektaşlarıyla paylaşabilir ve mesleki gelişim etkinliği açısından önemli kazanımlar edinirler.

Öz Değerlendirme Yazıları

 Okutmanlar tek bir derslerini odak noktası alarak öz izleme yöntemiyle bir değerlendirme çalışması yapar. Dönem sonunda ise tüm dönemi kapsayacak şekilde bir öz değerlendirme yazarak daha bilinçli mesleki gelişim planları yapabilirler. Her bir öz değerlendirme yazısı en az 400 kelimeden oluşacak şekilde yazılır.

Araştırma

Ders içi uygulamalara yönelik küçük ölçekli araştırma çalışmaları, okutmanların ders süreçleri hakkında daha fazla bilgiye sahip olmalarına yardımcı olur ve böylece mesleki anlayışlarını ve becerilerini geliştirir.

Eğitim ve Geliştirme

Kariyerlerinin belirli aşamalarında, mesleki eğitim kurslarına/çalışmalarına katılmak okutmanların sınıf içi uygulamalarına yönelik becerilerinin gelişmesine önemli katkılarda bulunur.  

Çalıştaylar

Pek çok kurum, hem çevrimiçi hem yüz yüze olmak üzere öğretmenler için ücretsiz çalıştaylar sunmaktadır. Bu tür fırsatlar mesleki uygulamalara ilişkin yeni fikir ve uygulamaları öğrenmek açısından okutmanlar tarafından değerlendirilir.