Merkezi Araştırma Laboratuvarı (MERLAB)

Yönerge

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönergenin amacı; Altınbaş Üniversitesi Merkezî Araştırma Laboratuvarı'nın amaç ve faaliyet alanlarını, organlarını ve çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönerge; Altınbaş Üniversitesi Merkezî Araştırma Laboratuvarının amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönerge; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu yönergede geçen;

a) Üniversite: Altınbaş Üniversitesini,

b) Rektör: Altınbaş Üniversitesi Rektörünü,

c) Merkezî Araştırma Laboratuvarı: Altınbaş Üniversitesi Merkezî Araştırma Laboratuvarını,

ç) Müdür: Merkezî Araştırma Laboratuvarı Müdürünü,

d) Yönetim Kurulu: Merkezî Araştırma Laboratuvarı Yönetim Kurulunu,

e) Danışma Kurulu: Merkezî Araştırma Laboratuvarı Danışma Kurulunu ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezi Araştırma Laboratuvarının Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezi Araştırma Laboratuvarının Amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezi Araştırma Laboratuvarının amaçları şunlardır:

a) Üniversitenin ilgili birimlerindeki araştırmacıların uygun bir ortamda çalışmalarını gerçekleştirmelerine yardımcı olmak ve Üniversitedeki bilimsel faaliyetlerin kalitesini artırmak.

b) Üniversitenin bünyesindeki araştırma laboratuvarlarını koordine ederek, AR-GE imkanlarının birimler arası ortak kullanıma açılmasını sağlamak.

c) Teknolojik gelişmeleri sürekli izleyerek laboratuvardaki cihazların günün koşullarına uygun olarak geliştirilmesini sağlamak ve Üniversitenin proje yürütme potansiyelini artırmak.

d) Kamu ve özel kişi ve kuruluşlar ile disiplinler arası ortak bilimsel ve teknolojik projeler üretilmesini sağlamak.

e) Yurt içi ve yurt dışındaki üniversiteler ve araştırma kurumları ile araştırma geliştirme konularında işbirliği yaparak Avrupa Birliği, Türkiye'deki ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile Üniversitenin bilimsel araştırma projeleri desteğiyle yürütülen proje çalışmalarının Merkez bünyesinde de yürütülmesini sağlayacak bir çalışma ortamı hazırlamak.

f) Sanayi kuruluşları ve diğer özel ve kamu kuruluşlar ile işbirliği yaparak, sorunlarının çözümüne yönelik analiz ve ölçüm sonuçlarını yorumlayarak ihtiyaç sahiplerine katkı sağlamak.

g) Patent, lisans anlaşmaları, teknoloji transferi gibi konularda ilgililere danışmanlık hizmeti verilerek, ulusal ve uluslararası alanda patent, faydalı model ve tasarım tescil belgelerinin artışına katkıda bulunmak.

Merkezi Araştırma Laboratuvarının Faaliyet Alanları

MADDE 6 – (1) Merkezi Araştırma Laboratuvarının faaliyet alanları şunlardır:

a)   Üniversiteler, araştırma merkezleri, sanayi, kamu kurum ve kuruluşları ile üçüncü şahıslardan gelecek analiz taleplerini gerçekleştirmek, değerlendirmek ve sonuçlarını yorumlamak.

b)   Çalışma alanına giren araştırmaların yapılabilmesi için gerekli laboratuvar, atölye, gözlem yerleri ve diğer tesisleri kurmak; Üniversitenin çeşitli birimlerinde mevcut laboratuvar ve benzeri tesislerden yaygın ve etkin bir biçimde yararlanılmasını sağlamak.

c)   Laboratuvarların akreditasyonu için çalışmalar yapmak.

d)   Bilimsel görüş, danışmanlık ve benzeri hizmetler yapmak ve bu hizmetlere ilişkin raporlar düzenlemek.

e)    Eğitim seminerleri, konferans ve benzeri bilimsel etkinlikler düzenlemek.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezi Araştırma Laboratuvarının Organları ve Görevleri

Merkezi Araştırma Laboratuvarının Organları

MADDE 7 – (1) Merkezi Araştırma Laboratuvarınınorganları şunlardır:

a) Müdür

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Merkezi Araştırma Laboratuvarının çalışma alanı ile ilgili Üniversite öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi dolan Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdürün altı aydan daha fazla süreyle görevi başında bulunmaması durumunda görevi kendiliğinden sona erer. Süresi dolmadan görevinden ayrılan Müdürün yerine Rektör aynı yöntemle yeniden görevlendirme yapar. Müdür, Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesinden ve geliştirilmesinden sorumludur.

(2) Müdürün önereceği öğretim elemanları arasından; Üniversitemiz Tıp Fakültesi, Eczacılık Fakültesi, Diş Hekimliği veya Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesinden olmak üzere iki kişi, Rektör tarafından müdür yardımcıları olarak görevlendirilir. Müdür yardımcılarının görevi, çalışmalarında Müdüre yardımcı olmaktır. Müdürün katılmadığı toplantılara, vekâlet verdiği yardımcısı başkanlık eder. Müdürlüğe vekâlet süresi altı aydan fazla olamaz. Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcılarının da görevi sona erer.

Müdürün Görev ve Yetkileri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi Araştırma Laboratuvarını temsil etmek, Yönetim Kuruluna ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek.

b) Merkezi Araştırma Laboratuvarının amaçları doğrultusunda yapılacak çalışmaların düzenli bir biçimde yürütülmesini sağlamak.

c) Merkezi Araştırma Laboratuvarının faaliyet raporunu, bir sonraki yıla ait çalışma programını ve bütçe önerisini hazırlamak.

ç) Merkezi Araştırma Laboratuvarının finans kaynaklarının geliştirilmesi ve bunların en uygun biçimde kullanımı amacıyla girişimlerde bulunmak.

d) Merkezi Araştırma Laboratuvarına bağlı araştırma geliştirme birimlerinde araç ve gereçlerin maksimum verimle kullanımı ile sağlıklı işleyiş ve çalışması yönünde her türlü tedbiri almak ve uygulamak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve Müdür yardımcıları ile birlikte 7 (yedi) üyeden oluşur. Müdür ve müdür yardımcıları dışındaki üyeler Mü​dürün teklifi üzerine, Rektör tarafından Altınbaş Üniversitesi akademik ve idari personeli arasından üç yıl süre ile görevlendirilir. Yönetim Kurulu toplantılarına üst üste mazeretsiz üç kere katılmayanların, görev süresi dolmadan ayrılan veya altı aydan fazla Üniversite dışında görevlendirilen bir üyenin yerine aynı usulle Rektör tarafından görevlendirme yapılır. Süresi biten üyeler tekrar görevlendirilebilirler. Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine yılda en az iki kez salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde başkanın oyu yönünde çoğunluk sağlanmış kabul edilir.

Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezi Araştırma Laboratuvarının çalışmaları ve yönetimi ile ilgili kararlar almak.

b) Müdür tarafından hazırlanan yıllık çalışma raporunu, bir sonraki yılın çalışma programını ve bütçe önerisini Rektöre sunmak.

c) Merkezi Araştırma Laboratuvarının faaliyetlerinin etkin ve düzenli yürütülmesini sağlamak amacıyla, Müdürün önerisi üzerine laboratuvar birimleri oluşturmak, sorumlularını belirlemek.

ç) Yurt içi ve yurt dışı kuruluşlarla ortaklaşa yürütülecek çalışmaların temel ilkelerini belirlemek ve süreçleri izlemek.

d) Merkez tarafından düzenlenecek eğitim programlarına katılanlara verilecek belgeler konusundaki ilkeleri belirlemek.

e) Merkezde yapılacak analizlere ilişkin esasları tespit ederek Üniversite Yönetim Kuruluna sunmak.

f) Danışma kurulundan gelen teklifleri değerlendirerek karara bağlamak.

g) İlgili mevzuat hükümleriyle verilen diğer görevleri yerine getirmek.


Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Müdür ve Müdür yardımcıları ile Yönetim Kurulunca kurum içi veya kurum dışı kişiler arasından önerilen, Rektör tarafından görevlendirilen ve/veya onaylanan Merkeze bağlı laboratuvarların amaçları doğrultusunda, bilimsel ve teknolojik araştırma, uygulama veya çalışmaları olan 9 (dokuz) kişiden oluşur.

(2) Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Danışma Kuruluna Müdür başkanlık eder ve yılda en az bir kez Müdürün çağrısı ile toplanır.

Danışma Kurulunun Görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Üniversitenin bilimsel ve teknolojik potansiyelinin arttırılmasında Merkezi Araştırma Laboratuvarının işlevleri ile ilgili olarak her türlü öneriyi dile getirmek ve alınacak tedbirler ile yapılacak uygulamalar hakkında Yönetim Kuruluna görüş bildirmek.

b) Merkezî Araştırma Laboratuvarının çalışmaları ile ilgili değerlendirmeler yaparak önerilerde bulunmak.

c) Merkezî Araştırma Laboratuvarını ulusal ve uluslararası bağlantılarını kolaylaştırmak üzere diğer üniversitelere bağlı merkezler, sanayi ve ilgili kamu kurumları arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlamak konularında görüş ve önerilerde bulunmak.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Merkezî Araştırma Laboratuvarının İşlevsel Yapısı

MADDE 14 ‒ (1) Merkezi Araştırma Laboratuvarının akademik, idari ve teknik personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13üncü maddesine göre Müdürün teklifi ile Rektör tarafından görevlendirilecek personel ile karşılanır.

(2) Merkezî Araştırma Laboratuvarının harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Müdüre devredebilir.

(3) Merkezî Araştırma Laboratuvarının çalışma amacına dayalı olarak yürütülecek tüm araştırmalar ve hizmetler kapsamında alınan ya da hibe edilen her türlü alet, ekipman ve demirbaşlar Merkezi Araştırma Laboratuvarının bünyesinde kullanılır.

(4) Merkezî Araştırma Laboratuvarının bünyesinde olan alet ve ekipmanların Üniversite dışındaki araştırmacıların kullanımına sunulmasından veya Üniversite bünyesinde yürütülen lisansüstü tez ve araştırmalarda kullanılmasından ücret alınıp alınmaması konusunda Üniversite Yönetim Kurulu yetkilidir.

(5) Merkezî Araştırma Laboratuvarının birimlerinin çalışma usul ve esasları Senato tarafından belirlenir.

MADDE 15 –Merkezî araştırma laboratuvarında teknisyen, lisans ya da yüksek lisans derecesine sahip en az üç, idari işlerin yürütülmesi için en az bir ve temizlik hizmetlerinin yürütülmesi için en az bir personel istihdam edilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 16 – (1) Bu Yönergede hüküm bulunmayan hallerde; 2547 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Üniversite Yönetim Kurulu ve Senato kararları uygulanır.

Yürürlük ve yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Yönerge, Üniversite Senatosunda kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.

(2) Bu Yönerge hükümlerini Altınbaş Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

GEÇİCİ EK MADDE:

Yönergenin yürürlüğe girdiği tarihte üniversitemiz laboratuvarlarında halen istihdam edilmiş olan teknisyenlerin Madde 15'te tanımlanan kadrolardan bağımsız olarak merkezi araştırma laboratuvarı bünyesine aktarılacak, bu kişilerin çeşitli fakültelerde yürüttükleri eğitim faaliyetleri ile ilgili olarak fakülte yönetimleriyle, geriye kalan araştırma faaliyetleri ile ilgili olarak ise merkezi araştırma laboratuvarı müdürlüğü ile koordine edilecektir.