Diş Hekimliği Fakültesi

Vizyon, Misyon

Fakültemizin Misyonu

Diş hekimliği biliminde uluslararası gelişmeleri izleyen ve yaratan, sürekli eğitime katkıda bulunan, inovasyon ve kalite odaklı bir kurum olmak,​
Kanıta dayalı diş hekimliği ilkeleri ışığında hizmet veren, profesyonellik ve etik anlayışı benimseyen, üst düzey mesleki beceri ve yetkinliklere sahip diş hekimleri yetiştirmek,
​Toplumun ağız ve diş sağlığının korunması ve iyileştirilmesini sağlamak amacıyla modern araç gereçlerle donatılmış kliniklerde, kaliteli hekimlik hiz​meti sunmaktır.

Fakültemizin Vizyonu

Ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel araştırmalar ve sağlık hizmetlerinde öncü ve lider bir diş hekimliği fakültesi olmaktır.
Altınbaş Üniversitesi Diş Heki​mliği Fakültesinin Faaliyet Alanlarına Yönelik Amaç ve Hedefleri:

Amaçlar

 1. Sağlık alanında sahip olduğu üst düzey bilgi ve becerilerini kullanarak kanıta dayalı diş hekimliği uygulamalarını yapan deontoloji ve etik ilkeleri benimsemiş, hastalara biyolojik ve psikolojik olarak bütünsel yaklaşım gösteren nitelikli diş hekimleri yetiştirmektir.

 2. Temel tıp ve diş hekimliği alanındaki bilimsel bilgilere ulaşabilen, güncel literatürü takip edip değerlendiren ve uygulayabilen, eleştirel ve analitik bakış açısına sahip bilimsel düşünme ve çalışma biçimini benimseyen, sürekli öğrenmeye açık diş hekimleri yetiştirebilmektir.

 3. Sağlık alanında, toplumdaki ve dünyadaki gelişmeleri takip eden, değerlendiren ve toplum ağız ve diş sağlığının korunması ve geliştirilmesinde sorumluluk alan diş hekimleri yetiştirmektir.

Hedef​ler​

 • Ulusal ve uluslararası düzeyde eğitim programımızın içeriği ve kalitesiyle öncü ve lider konumdaki kurumlardan biri olmasını sağlamak

 • Fakültemizin uluslararası iş birliklerini artırmak, uluslararası alanda görünürlüğünü ve akademik alanda saygınlığını yükseltmek

 • Eğitim programını Diş Hekimliği Eğitimi Ulusal Çekirdek Eğitim Programı (DUÇEP) ile uyumlu olarak güncel tutmak

 • Eğitimin ulusal düzeyde akreditasyonunun gerçekleştirilmesini sağlamak

 • Öğrencilerimizin hastalar ve meslektaşları ile olan ilişkilerinde; mesleki, deontolojik ve etik ilkelere uygun iletişim yöntemlerini benimsemelerini sağlamak

 • Mezuniyet öncesi eğitimde analitik düşünmeyi geliştirecek aktif öğrenme modellerini kullanmak

 • Sosyal sorumluluk projeleri ile öğrencilerimizin toplum ağız sağlığının korunması ve geliştirilmesi çalışmalarına aktif katılım göstermelerini sağlamak

 • Bilimin ışığında güncel teknolojileri takip eden ve pratikte uygulayabilen hekimlerin yetiştirilmesine olanak tanıyan derslerin eğitim programında yer almasını sağlamak

 • Mezuniyet sonrası sürekli eğitim için öğrencileri teşvik etmek ve eğitim programını bu doğrultuda güncel tutmak

 • Ulusal ve uluslararası bilimsel etkinlikler ve seminerler düzenleyerek mezuniyet sonrası eğitimin sürekliliğine katkıda bulunmak