Öğrenci Kaynakları

​​


 

Çift Ana Dal

Çift Anadal / Yandal programları ücretsizdir.


Çift Anadal Programı (ÇAP): Lisans programlarını başarı ile yürüten öğrencilerin ilgi duydukları ikinci bir lisans veya önlisans programında, önlisans programlarını başarı ile yürüten öğrencilerin ilgi duydukları ikinci bir önlisans programında, eş zamanlı ders alarak lisans diploması almalarını sağlayan programdır.

Çift Anadal: "Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik" ve Altınbaş Üniversitesi Çift Anadal Programı Yönergesi ve Yandal Programı Yönergesi hükümleri çerçevesinde yürütülür.

Başvuru Koşulları (Çift Anadal)

1. Öğrenci ikinci anadal diploma programına, anadal lisans diploma programında en erken üçüncü yarıyılın başında, en geç ise dört yıllık programlarda beşinci yarıyılın başında; beş yıllık programlarda yedinci yarıyılın başında; altı yıllık programlarda ise dokuzuncu yarıyılın başında; anadal önlisans diploma programında en erken ikinci yarıyılın başında, en geç ise üçüncü yarıyılın başında başvurabilir.

2. Çift anadal yapacak öğrencilerin kontenjanı, anadal diploma programındaki genel not ortalaması en az 4.00 üzerinden 3.00 olmak şartıyla, anadal diploma programının ilgili sınıfında başarı sıralaması %20 oranından az olmamak üzere üniversite senatolarınca belirlenir. Ayrıca aşağıdaki şartlar uyarınca yükseköğretim kurumları kontenjan belirleyebilir ve öğrenciler de bu şartlar kapsamında başvuru yapabilir.

3. Hukuk, tıp ve sağlık programları ile mühendislik programları hariç olmak üzere, çift anadal yapılacak programların kontenjanları da programların kontenjanının %20'sinden az olmamak üzere üniversite senatolarınca belirlenir. Anadal diploma programındaki genel not ortalaması 4.00 üzerinden en az 3.00 olan ancak  anadal diploma programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibari ile en üst %20'sinde yer almayan öğrencilerden çift anadal yapılacak programın ilgili yıldaki taban puanından az olmamak üzere puana sahip olanlar da çift anadal programına başvurabilirler.

4. Çift anadal diploma programına başvurabilmesi için öğrencinin başvurduğu yarıyıla kadar anadal diploma programında aldığı tüm dersleri başarıyla tamamlaması gerekir.

​ 

Yan Dal

Yan Dal programları ücretsizdir.

Yan Dal Programı: Lisans programlarını başarı ile yürüten öğrencilerin ilgi duydukları ikinci bir lisans programında eş zamanlı ders alarak sertifika almalarını sağlayan programdır.

Yandal işlemleri: "Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Ana Dal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik" ve Altınbaş Üniversitesi Çift Ana Dal Programı Yönergesi ve Yan Dal Programı Yönergesi hükümleri çerçevesinde yürütülür.

Başvuru Koşulları (Yan Dal)

  1. Öğrenci, yan dal programına, ana dal lisans programının en erken üçüncü, en geç altıncı yarıyılın başında başvurabilir.
  2. Yan dal programına, başvurduğu yarıyıla kadar aldığı lisans programındaki tüm kredili dersleri başarıyla tamamlamış olan öğrenciler başvurabilir.
  3. Öğrencinin başvuru sırasında ana dal programındaki genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.50 olması gerekir.
  4. Kabul işlemi başvurulan bölümün önerisi ve ilgili fakülte yönetim kurulu kararıyla tamamlanır.