Enerji ve Çevre Uygulama ve Araştırma Merkezi (EÇAM)

​​​Araştırma Makaleleri

Paper No. 2 | Mariazell-Eugènia Bosch Fábregas "Center for Energy and Environment 

 CEER Working Paper 2

Family Guy'daki İstihdam Ayrımcılığı: Dizinin Ekofeminist Bir Bakış Açısından Analizi

Feminizmin bir branşı olarak, ekolojik feminiz​m sosyal ve çevre sorunlarıyla ilgilenir. Ekolojideki bu feminist çevre felsefesi, “doğal" dünya ve insanlık arasındaki ilişkiyi ele alan bir cinsiyet perspektifine odaklanmaktadır. Batılı ataerkil toplum ve kültürün dünyada ve insan/doğa ilişkilerinde sistematik bir bozulmaya yol açtığı yaygın biçimde öne sürülmüştür. Aynı şekilde, toplumsal ve kültürel olarak kabul edilen grupların (kadın gibi) baskı ve sömürüsü ile doğa ve tüm canlı varlıklarına uygulanan şiddet arasında bir ilişkinin varlığını ima eder.

Kadın iş baskısının görünüşü, kadın karakterleri erkek egemenliği (ve erkek hedefli) görüşünden devamlı olarak taraflı tasvir eden durum komedisi Family Guy'da çok yaygındır. Dizinin toplumsal cinsiyet ve ekofeminist bir bakış açısından incelenmesi, kadınların eşit olmayan temsiline ve onların dünyayla olan ilişkilerine güçlü bi​r bakış açısı getirmeye hizmet edecektir. Bu anlamda, Family Guy'ın ekofeminizmin uğraştığı endişeleri ne ölçüde yansıttığını görmek için bu makalede dizideki istihdam ayrımcılığını analiz edeceğim.

Paper No. 1 Leyla Ateş "Transparency as a Key Prerequisite for the Success of Energy Subsidy Reform: A Case Study of Tax Subsidies in Turkey

Enerji Sübvansiyon Reformlarının Başarısı İçin Bir Anahtar Önkoşul Olarak Şeffaflık: Türkiye'de Vergi Sübvansiyonları Üzerine Bir Vaka Analizi

2009 Pittsburg Zirvesi esnasında, G20 liderleri verimsiz fosil yakıt sübvansiyonlarının piyasa ve çevre üzerindeki olumsuz etkilerini tanıdı ve “boşa tüketime yol açan verimsiz fosil yakıt sübvansiyonlarını rasyonalize etmeyi ve orta vadede aşamalı olarak kaldırmayı" taahhüt etti. Bu taahhüdün gerçekleştirilmesinde, Türkiye ve diğer G20 üyesi ülkeleri ulusal politikalarını reforma tabi tutmak için paralel çaba sarf etmelidir. Ancak, ulusal hükümetlerin sübvansiyon reformunda başarısı için fosil yakıt enerji sübvansiyonlarını tanımlama, ölçme ve değerlendirmede az çok ortak bir anlayışı paylaşması gerekmektedir. Aksi takdirde, bu taahhüt, sübvansiyonların gizlenmesi ihtimalini yaratarak olumsuz yönde etkilenebilir. OECD söz konusu paralel çabalara, G20 ülkeleri dâhil birçok ülkede fosil yakıt üretici ve tüketicilerine yapılan bütçe desteği ve vergi harcamalarının şeffaf ve doğru tahminlerini sağlayan istatistiki çalışmalarla katkıda bulunmaktadır. Bununla birlikte, OECD ölçüm metodu, her bir ülkenin fosil yakıt sübvansiyon politikalarının tanımlanması ve değerlendirilmesini gerektirmektedir. OECD esasen kamuya açık hükümet kaynaklarından bilgileri toplamakta ve bir araya getirmektedir. Böylece elverişli ulusal şeffaflık kuralları, uluslararası çabalarda başarıyı getirecek fosil yakıt sübvansiyonlarının doğru ölçümü için bir önkoşuldur. Bu çalışma ulusal şeffaflık kurallarının, ülkelerin fosil yakıt vergi sübvansiyonlarının harici kurumlar tarafından değerlendirilmesi ve tanımı üzerinde ne ölçüde etkili olduğunu Türkiye'ye ilişkin bir vaka analizi yaparak ortaya koymayı amaçlamaktadır.