Sign In

​​​


ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ​​​
ÖĞRENCİLER İÇİN KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA METNİ


ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (“Veri Sorumlusu” veya “Üniversite”) olarak işbu aydınlatma metnini hazırlamadaki amacımız; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10. maddesi gereğince kişisel verilerinizin alınma şekilleri, işlenme amaçları, paylaşılan kişiler, hukuki nedenleri ve haklarınız konularında sizi en şeffaf şekilde bilgilendirmektir. Üniversitemiz, kişisel verilerinizin hukuka uygun olarak işlenmesi, saklanması ve paylaşılmasını sağlamak ve gizliliğinizi korumak amacıyla mümkün olan en üst seviyede güvenlik tedbirlerini almaktadır.

EWI eğitim platformu üzerinden ders seçimi, ders kaydı, UZEM, Adobe Connect, Zoom, Microsoft Teams ve üniversitenin kullandığı diğer platformlar üzerinden online ders işlenmesi, kaydedilmesi için, üniversite nezdinde öğrencilik statünüzün başvuru aşamasından itibaren üniversite tarafından işlenen;

Kimlik bilgileri, (Ad, Soyad, TC Kimlik Numarası, Pasaport numarası ve diğer kimlik bilgileri)
İkamet bilgileri,
Telefon ve sair iletişim bilgileri,
E-Posta adresi,
Fotoğraf ve Video Kaydı,
Ses Kaydı,
Sağlık Verileri 

kategorilerine ait verileriniz (“Kişisel Veri”), 6698 Sayılı Kanun’un 5. maddesinde/ 6. maddesinde belirtilen “ c) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, ç) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, e) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, f) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması,  ” hukuki sebebine dayanılarak hem tamamen veya kısmen otomatik yollarla (EWI, SIS, UZEM, Microsoft Teams, Adobe Connect ve üniversitenin kullandığı diğer platformlar)  hem de veri kayıt sisteminin parçası olan ancak otomatik olmayan yöntemlerle form doldurmak, video kaydı ile ve sözlü beyan etmek şeklinde toplanmakta ve işlenmektedir.

İşbu kişisel verileriniz; 

Üniversite tarafından sunulan eğitim-öğretim faaliyetlerinin sürdürülebilmesi, iyileştirilmesi, 
Üniversitemizi ve eğitim programlarımızı tanıtmak, sunulan eğitimlerle ilgili olarak araştırma ve gelişme faaliyetlerinin yürütülmesi,
Üniversite tarafından düzenlenen Oryantasyon, Winterfest, Bahar Şenliği ve benzeri organizasyonların düzenlenmesi, duyurulması ve tanıtılması,
Üniversite öğrenci memnuniyetini ve verilen eğitim kalitesini değerlendirilmesi,
Üniversite tarafından yürütülen eğitim-öğretim faaliyetlerinin sürdürülebilmesi, iyileştirilmesi, 
UZEM, Microsoft Teams, Adobe Connect, Zoom ve  üniversitenin kullandığı diğer platformlar  üzerinden verilen derslerin işlenmesi, sınavların yapılması ve kayıtlı derslerin daha sonra izlenerek eğitim sürecinin tamamlanması,  
Üniversite tarafından sunulan hizmete ilişkin denetim ve veri analizi yapmak, tanıtım faaliyetlerini şekillendirilmesi,
Üniversite tarafından düzenlenen etkinliklerin tanıtılması,
Üniversitemizin idari ve akademik süreçlerinin yürütülmesi, geliştirilmesi, sona erdirilmesi ve eğitim faaliyetleri kapsamında bu hizmetlerden yararlanılması, öğrenci kayıt işlemlerinin yürütülmesi,
Üniversite tarafından sunulan eğitim-öğretim ve hizmetlerin ilgili kişi/kurum vb. 3. şahıslara önerilmesi, tanıtılması ve sunulması için gerekli faaliyetlerin planlanması ve uygulanması, 
Üniversitemizin ihtiyacı olan açık pozisyonlara uygun personel temini- personel özlük dosyasının oluşturulması gibi insan kaynakları politikalarının oluşturulması ve bağlı süreçlerin yürütülmesi, İş Kanunu, Sosyal Güvenlik Kanunu ve tüm yasal mevzuat ile iş sağlığı ve iş güvenliği çerçevesinde yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve gerekli tedbirlerin alınması, 
Üniversite yerleşkelerinde yer alan yurt, lojman, sosyal tesis vb. gibi yerlerde ikamet eden öğrenciler, çalışanlar ve kısa süreli ziyaretçiler hakkında yaşamsal ihtiyaçların karşılanabilmesi,
Üniversite lokasyonlarının güvenliği ve denetimi ile öğrencilerinin/çalışanlarının/ziyaretçilerinin can ve mal güvenliğinin korunması, yasal yükümlülüklerin, adli ve/veya idari tüm kurum ve/veya kuruluşların taleplerinin, mevzuat ve /veya ilgili kurum ve/veya kuruluşlarca beyan edilen gerekliliklerin yerine getirilmesi, listeleme-raporlama-analiz gibi istatistiksel çalışmalar yapılması,
Hukuki uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılması,

amaçlarıyla ve bu amaçların gerektirdiği süreler boyunca işlenmekte; yukarıda belirtilen işleme amaçlarının gerçekleştirilmesi ile sınırlı olarak ve gerekli önlemler alınmak sureti ile;

Mehmet Altınbaş Eğitim ve Kültür Vakfı’na,
Üniversiteye bağlı merkez ve/veya birimlerine, Üniversite iştiraklerine, iş ortaklarına ve bunların alt işverenleri ve franchise’larına, 
Uzaktan eğitim hizmeti amacıyla kullanılan bu platformlara,
Kanunen yetkili gerçek ve/veya tüzel üçüncü kişi kurum ve kuruluşlara, 
Yükseköğretim Kurumu’na,
Ödeme işlemleri için anlaşmaları finans kuruluşlarına

aktarılmaktadır.

İlgili kişi olarak, Kanun’un “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e göre Üniversitemizin;

Posta yoluyla  Mahmutbey Mahallesi, Dilmenler Caddesi, No:26 Bağcılar-İstanbul adresine,
KEP yoluyla yapmak istediğiniz başvurularınızı  altinbasuniversitesi@hs01.kep.tr KEP adresine,
Güvenli elektronik imza, mobil imza ya da Üniversitemiz tarafından önceden onaylanmış e-posta adresinizi kullanmak suretiyle  kvkk.komisyon@altinbas.edu.tr adresine,  
iletebilirsiniz. Başvurunuzda; ad, soy ad ve başvuru yazılı ise imzanızın, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numaranızın, yabancılar için uyruğunuzun, pasaport numaranızın veya varsa kimlik numaranızın, tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresinizin, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numaranızın ve talep konunuzun bulunması Tebliğ’in 5/2. maddesi uyarınca zorunlu olup; varsa talebinize ilişkin bilgi ve belgelerin başvuruya eklenmesi taleplerinizin en sağlıklı şekilde ve kısa bir süre içerisinde sonuçlandırılması bakımından önem arz etmektedir. Cevap vermeden önce kimliğinizi doğrulama hakkımız saklıdır. Veri Sorumlusu
Altınbaş Üniversitesi