Close

Ders İçerikleri/Programı

ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU

TIBBİ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK PROGRAMI

DERS İÇERİKLERİ

 

 

BİL 110 Bilgisayar Becerileri                                                                            (1,2)2

 

Bu ders, teknolojinin yaygın olarak kullanıldığı günümüzde öğrencilere gerek derslerde, gerekse kişisel ve profesyonel hayatlarında gerekli olacak bilgisayar bilgi ve becerilerini uygulamalı olarak kazandırmayı amaçlar.

TDS 101 Tıbbi Dokümantasyon I                                                                     (3,0)3   

 

Bilgi, veri, bilgi ve belge kaynakları tanımı, türleri ve özellikleri, bilgi toplumu kavramı. Bilim, bilgi ve bilgi kaynaklarının sınıflandırılması, sınıflama türleri. Bilgi ve belge hizmeti sunan kurumlar Bilgi ve belge sistemleri, bilgi ve belge yönetimi kavramları, amacı ve yararları. Tıbbi dokümantasyon kavramı ve tarihi gelişimi. Tıbbi kayıt ve dokümanların türleri, özellikleri, kapsamı, yasal durumu. Hasta dosyaları, amacı, önemi, kullanıcıları ve kullanımı, mülkiyet ve gizlilik Hasta dosyalarının düzenlenmesi, niteliksel ve niceliksel analizi Türkiye’deki yataksız sağlık kuruluşlarında tıbbi dokümantasyon ve veri toplama. Türkiye’deki sağlık kuruluşlarında tıbbi dokümantasyon ve sağlık bilgi sistemleri. Sağlık Bakanlığı veri toplama ve bildirim formları mevzuatı. Sağlık Bakanlığı veri toplama ve bildirim formları. Veri toplama ve bildirim formlarının kullanımı I. Veri toplama ve bildirim formlarının kullanımı II.

 

TDS 103 Sekreterlik Hizmetleri                                                              (2,0)3

Sekreterlik mesleğinin tarihsel gelişimi, Sekreterin tanımı, görevleri, sınıflandırılması ve önemi, Yönetici sekreterlik ve yönetici sekreterlerin sahip olması gereken özellikler, Sağlık hizmetleri ve fonksiyonları, sağlık ve hastalık kavramları, Sağlık hizmetlerinin sınıflandırılması, Hastanelerin tanımları, türleri ve fonksiyonları, Dünyada ve Türkiye’de sağlık hizmetlerinin gelişimi, Tıp sekreterliği, sağlık ekibi içindeki yeri ve önemi, tıp sekreterlerini diğer sekreterlerden ayıran özellikler, Tıp sekreterlerinin mesleki tutumları, özellikleri ve bilmesi gereken tıbbi terimler, tıbbi raporlar, Tıbbi sekreterlerin türleri ve görevleri, Tıbbi sekreterlik hizmetlerinde toplam kalite yönetimi, Sekreterlik hizmetlerinde etik, Etkin iletişim ve beden dili, Mesleğin işgücü piyasasındaki durumu ve gelecekteki eğilimler

 

TDS 105 Sağlık Hizmetlerinde Halka İlişkiler                                                (2,0)3

Bu derste sağlık kuruluşlarında imaj ve itibarın yaratılması ve sürdürülmesinde önemli bir yere sahip olan halkla ilişkiler kavramı, diğer alanlarla ilişkileri, örgüt içindeki yeri ve önemi, halkla ilişkiler faaliyetleri, kullanılan iletişim araçları, basınla ilişkiler ve protokol uygulamaları hakkında genel bilgiler verilecektir. Öğrencilerin mesleklerinin yürütülmesinde halkla ilişkilerin yerini ve önemini kavraması, çeşitli halkla ilişkiler faaliyetlerini planlayabilecek ve uygulayabilecek bilgi ve beceriyi kazanması amaçlanmaktadır. Ders kapsamında, Halkla İlişkiler kavramı, tarihçesi, sağlık sektöründe yeri ve önemi, Halkla İlişkilere Yakın Kavramlar;  Reklam, Pazarlama ve Sosyal Sorumluluk Projeleri, İletişim, Basın Bülteni Hazırlama, Etkin Sunum Teknikleri, Reklam ve Pazarlama Uygulamalarında Renkler, amblem, logo, slogan vb., Sağlık Kurumlarında Kurumsal Kimlik ve Kurumsal İmaj Çalışmaları Örneklerinin İncelenmesi, Sağlık Kuruluşlarında Halkla İlişkiler Faaliyetleri Personelin Rolü, Sağlık Kuruluşlarında Kriz Yönetimi, Sağlık Kuruluşlarında Etkin Medya Kullanımı; Sosyal Medya, Sağlık Okuryazarlığı konuları anlatılmaktadır.

 

TDS 107 Tıbbi Terminoloji                                                                      (3,0)4

İnsan yapısına ilişkin temel tanım ve terimler, Hastalık ile ilgili temel bilgiler, Tıbbi terimleri meydana getiren temel öğeler, Hareket sistemine ilişkin terimler, Solunum sistemine ilişkin terimler, Kalp ve dolaşım sistemine ilişkin terimler, Sindirim sistemine ilişkin terimler, Sinir sistemine ilişkin terimler, Üreme sistemine ilişkin terimler, İç salgı sistemine ilişkin terimler.

TDS 109 Anatomi                                                                                                (3,0)4

 

Anatomi insan bedeninin yapısını tanımlar. Bu konularda bilgi sahibi olmak patolojik durumların anlaşılması için alt yapı oluşturacaktır. Dersin ana başlıklarını hareket sistemi, sinir sistemi, solunum sistemi, dolaşım sistemi, sindirim sistemi, boşaltım sistemi, üreme sistemi Anatomisi oluşturacaktır. Anatomiye Giriş (Anatomi nedir? Anatomik duruş, Anatomik eksenler ve Anatomik düzlemler)* Anatomik terminoloji ve Türkçesi, Hücre ve Doku Anatomisi, Hareket Sistemi (Kemikler, Eklemler, Kaslar)*Anatomisi, Dolaşım Sistemi (Genel dolaşım bilgisi, kalbin yerleşimi, dış yapısı, perikard, kalbin iç yapısı, kalbin beslenmesi)* Arterler, venler, lenf sistemi Anatomisi, Solunum Sistemi (Genel bilgiler: Burun, larenks, trakea, akciğerler, plevra ve mediasten* Anatomisi, Sindirim Sistemi (Genel bilgiler, sindirim kanalı, ağız pharenks, yemek borusu, mide, ince bağırsaklar, kalın bağırsaklar)*Sindirim bezleri(Tükrük bezleri, karaciğer, pankreas)*  Anatomisi, Üriner Sistem (Genel bilgiler: Böbrekler, üreter, mesane, erkek ve kadın üretrası)* Anatomisi, Genital Sistem (Erkek üreme sistemi, genital organlar, erkek üreme bezleri)*Kadın Genital Organları; İç genital organlar&  dış genital organlar, kadın genital bezleri* Anatomisini öğrenmek, Endokrin Organlar (Endokrin sistem hakkında genel bilgiler; Pankreas, böbrek üstü bezi , ovaryum, testis, tiroid, paratiroid, timus epifiz, hipofiz)* Anatomisi, Sinir Sistemi (Genel morfolojik bilgiler; periferik sinir sistemi, otonom sinir sistemi)* Anatomisi, Duyu Organları (Göz, kulak, deri) Anatomisi.

 

TDS 102 Tıbbi Dokümantasyon II                                                                  (3,0)3

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik alanında tıbbi dokümantasyonla ilgili temel kavram ve terimlerin öğretilmesi ve bu alana ilişkin uygulamalar hakkında bilgilendirilmesidir. Bu ders ile öğrencilere, tıbbi dokümanların neler olduğu, tanımı ve tarihçesi, dokümanların kayıtlanmasına ilişkin temel bilgileri sunularak ve öğrencilerin tıbbi sekreterin görev ve dokümantasyon konusundaki sorumluluklarını kavramaları amaçlanmaktadır. Ders dahilinde, sağlık rapor çeşitleri, sağlık raporu hazırlanması, yataklı sağlık kurumlarında tıbbi dokümantasyon uygulamaları, yataksız sağlık kurumlarında dokümantasyon uygulamaları, hastane bilgi yönetim sistemleri, uygulama türleri, mesleki etik, güncel sağlık enformasyon teknolojisi konuları, Bildirilmesi Zorunlu Hastalıklar, Sağlık Kodları ele alınır.

 

TDS 104 Hastalıkların Uluslararası Sınıflandırması                                    (2,2)4

Öğrenciler bu ders ile, Hastalıkların uluslararası sınıflandırılmasının tarihi gelişimi, hastalıkların uluslararası sınıflandırılmasının önemi, sınıflandırma ve kodlama sistemlerinin temelleri, Dünya'da sınıflandırma sistemi örnekleri, hastalıkların uluslararası sınıflandırmasının Türkiye'deki kullanımı, Teşhis İlişkiler Daire Başkanlığı’TİG kullanımı, ICD-10 sisteminin genel tanıtımı ve kodlama kuralları, ICD-10 sisteminin temel yapısı, ICD-10 sisteminde alfabetik dizin kullanımı, ICD-10 sisteminde tabular liste kullanımı, ICD -10 Kodlama standartları. Tıbbi kayıtlardan ICD-10 kullanarak kodlama yapma ve ICD -10'un temel yapısını açıklama, Enfeksiyon ve Paraziter Hastalıklar-Vaka çalışmaları, Neoplazmlar-Vaka çalışmaları, Kan ve kan yapıcı organların hastalıkları ve immün sistemin bazı bozuklukları-Vaka çalışmaları, Endokrin, Nutrisyonel ve Metabolik Hastalıklar-Vaka çalışmaları, Akıl ve Davranış Bozuklukları-Vaka çalışmaları, Sinir Sistemi Hastalıkları- Vaka çalışmaları, Göz ve Gözle Bağlantılı Doku Hastalıkları- Vaka çalışmaları, Kulak ve Mastoid Oluşum Hastalıkları-Vaka çalışmaları, Dolaşım Sistemi Hastalıkları- Vaka çalışmaları, Solunum Sistemi Hastalıkları- Vaka çalışmaları, Sindirim Sistemi Hastalıkları-Vaka çalışmaları, Cilt ve Cilt altı Dokusu Hastalıkları- Vaka çalışmaları, Kas-İskelet ve Bağ Dokusu Hastalıkları-Vaka çalışmaları, Ürojenital Sistem Hastalıkları-Vaka çalışmaları, Gebelik, Doğum ve Lohusalık Dönemi Hastalıkları- Vaka çalışmaları, Perinatal Dönemden Kaynaklanan Hastalıklar- Vaka çalışmaları, Konjenital Malformasyon, Deformasyon ve Kromozom Anomalileri- Vaka çalışmaları, Semptomlar ve Anormal Klinik ve Laboratuvar Bulguları- Vaka çalışmaları, Yaralanma, Zehirlenme ve Dış Nedenlere Bağlı Diğer Durumlar- Vaka çalışmaları, Hastalık ve Ölümün Dış Nedenleri, Sağlık Durumu ve Sağlık Hizmetlerinden Yararlanmayı Etkileyen Faktörler-Vaka çalışmaları) konu başlıkları ile öğrencilere uygulama yaptırılarak mesleki uygulamalara hazırlanırlar.

 

TDS 106 Hastane Uygulaması I                                                                       (1,4)5

Bu ders, öğrencinin kurumundaki danışmanları ve yerinde uygulama yaptığı iş yerindeki yetkilisi ile birlikte planlanır ve yürütülür. Bu etkinlikler, yerinde uygulamanın yapıldığı bir iş ortamına bağlı olarak, öğrencilerin alanlarıyla ilgili yürütülen çalışmalar içerisinde yer alarak uygulama deneyimi kazanmalarına yönelik öğrenme ve uygulama etkinliklerini içerir. Öğrenci, yerinde uygulama etkinliği sonunda hazırlayacağı ve yerinde uygulama yaptığı iş yerinden onaylanmış yazılı bir raporu bağlı olduğu bölüm veya programına sunar.

 

TDS 108 Hastalıklar Bilgisi                                                                              (2,0)2

Sağlık ve Hastalıklar, Sindirim Sistemi Hastalıkları, Solunum Sistemi Hastalıkları, Dolaşım Sistemi Hastalıkları, Üriner - Genital Sistem Hastalıkları, Endokrin Sistem Hastalıkları, Kan Hastalıkları-Eklem Hastalıkları, Kulak-Burun-Boğaz Ve Göz Hastalıkları, Santral Sinir Sistemi Hastalıkları.

TDS 110 Yazışma ve Dosyalama Teknikleri                                                  (2,1)3

 

Bu ders ile ilgili genel başlıklar, Resmi Yazışma Kuralları, Resmi Yazı Oluşturma, Resmi Yazışma evrak türleri, Rapor Yazımı; Hastane Raporları, Rapor Yazımı; Hastane Raporları, Yazışma Kodları, EBYS, E- işlemleri, İş hayatında nezaket ve görgü kuralları, Telefonda görgü kuralları, Uygulama örnekleri.

 

TDS 112 Örgütsel Davranış                                                                             (2,0)2

Bu dersin amacı, örgütsel davranış temel kavramlarını disiplinlerarası boyutlara da vurgu yaparak tanıtmak ve işletmelerde çalışabilmek için gerekli olan beceriler ile ilgili farkındalık yaratmaktır. Dersin içeriğini, Örgütsel Davranış Nedir?, Örgütsel Davranışın Tarihsel Gelişimi, Örgüt İçinde Birey ve Kişilik, Örgütsel Davranışta  Araştırma Teknikleri, Tutumlar ve İş Tatmini, Motivasyonun Temelleri ve Uygulamalar, Örgüt Yapısının Temelleri, Örgütlerde Grup ve Takım Çalışması, Örgüt Kültürü ,Örgütlerde Liderlik, Örgütsel Bağlılık ve Örgütsel Adalet , Örgütsel Değişim ve Stres Yönetimi, Örgütsel Çatışma ve Müzakere başlıkları oluşturmaktadır.

TDS 201 Tıbbi Dokümantasyon III                                                                   (2,1)3

Ders dahilinde, sağlık rapor çeşitleri, sağlık raporu hazırlanması, yataklı sağlık kurumlarında tıbbi dokümantasyon uygulamaları, yataksız sağlık kurumlarında  dokümantasyon uygulamaları, hastane bilgi yönetim sistemleri, uygulama türleri, mesleki etik, güncel sağlık enformasyon teknolojisi konuları ele alınır.

TDS 203 Klinik Kodlama Bilgisi                                                                       (2,2)4

Bu ders dahilinde, TİG usul ve şartları anlatılarak, öğrencilere bu kurallar kapsamında ICD-10 kodlaması yaptırılacaktır.Teşhisle İlişkili Gruplar (Tig) Ve Tarihçesi; Hastanelerde Tig Uygulamasi; Kodlama Nedir? Aşamalari Nelerdir? ; Kodlarin Yapisi; Elektronik Ortamda Tig Kullanimi. E-Kitap Kullanımı.E-Kitap Uygulama.

TDS 205 Sağlık Kurumlarında Kalite Yönetimi                                               (2,0)3

 

Bu derste, kalite kavramı, kalitenin tarihsel gelişim süreci ve sağlık alanında toplam kalite yönetimi, kalite kavramına farklı bakış açıları ve başarıya ulaştıracak faktörler, standardizasyonun sağladığı faydalar, uluslararası kalite sistem ve belgeleri ile sağlık alanında belge veren akreditasyon kuruluşları, ISO 9000 Kalite Yönetim Sistemi, toplam kalite yönetimi sürecinde üst yönetimin sorumluluğu, proses yönetiminde kullanılan istatistiksel teknikler, PUKO döngüsü, iç müşteri ve dış müşteri kavramları, sağlık hizmetlerinin denetlenmesinde sorumlu kurum ve kuruluşlar konularında bilgi kazandırmak amaçlanmaktadır.

TDS 207 İlkyardım                                                                                            (1,2)3

İlk yardım ve ilk yardımcı tanımları, hayat zinciri, olay yeri değerlendirmesi, birincil ve ikincil değerlendirme, temel yaşam desteği, şok ve koma pozisyonları, kırık-çıkık-burkulmalarda ilk yardım,  zehirlenmeler ve hayvan ısırmalarında ilk yardım, yanma-donma-sıcak çarpmasında ilk yardım uygulama yeteneği kazandırmak.

 

TDS 209 Tıbbi Arşiv                                                                                           (2,0)2

Tıbbi arşivleme dersine giriş, genel arşivcilik bilgisi ve arşiv, arşivcilik hakkındaki kavramlar; arşivciliğin tarihi gelişimi, arşiv çeşitleri ve arşivlerin önemi, arşivcilik süreci, işlemleri ve teknikleri, tıbbi arşivlerin özellikleri ve temel fonksiyonları, tıbbi arşivin örgütlenmesi ve bölümleri, tıbbi arşivin işleyişinde genel prensipler, elektronik belgeler, dijitalleştirme ve elektronik hasta kayıtları, dijital arşivler ve taşıması gereken özellikler, tıbbi arşiv komitesi, özellikleri ve sorumlulukları, tıbbi arşivlerin hukuki boyutları ve adli yönden önemi, devlet arşivlerinin işleyişiyle alakalı olan mevzuat

 

TDS 211 Sağlık Yönetimi                                                                                    (3,0)3

Yönetimin Kapsamı, Yönetimin Tanımı, Yönetimin Özellikleri, Yetki-Sorumluluk, Yöneticilerin Temel Nitelikleri, Klasik Yönetim Anlayışı, Neoklasik ve Modern Yönetim Yaklaşımı, Planlama, Organizasyon, Yöneltme, Kadrolama, Denetim.

 

TDS 213 On Parmak Yazım Teknikleri                                                             (0,3)3

Bu dersin amacı, Sağlık Hizmeti sunan kurumlarda iş ve işlemlerin yürütümünde kullanılan bilgisayar ve bilgisayar programlarını etkin bir şekilde öğrenme ve kullanma becerisinin kazandırılmasıdır. Bilgisayar nedir?Bilgisayar donanımları ile ilgili temel kavramlar, bilgisayar açma-kapama, işletim sistemine giriş, Bilgisayarın işletim sistemini tanıma, program açma-kapama, bilgisayarda temel ayarların değiştirilmesi, İnternet'i kullanma, e-posta, web tabanlı bilişim servisleri Kelime işlemci programına giriş ve basit uygulamalar, Kelime işlemci programında yazım kuralları, tablolar, başlıklar, resim ekleme ve benzer ileri düzey uygulamalar, Kelime işlemci programları kullanarak akademik rapor / doküman hazırlama, Tablolama programında grafikler, formüller ve benzer ileri düzey uygulamalar, İnternete giriş ve internetin temel bileşenleri Rakamlar, Düz Yazı, Örnek Sınav Çalışmaları, Hatasız Yazı Yazım Çalışmaları, Düz Yazı Çalışmaları, Sürat ve Doğru Yazım Çalışmaları, Dilekçeler, Hukuki Yazıma Çalışmaları, Bibliyografya Örnekleri.

 

TDS 215 Pratik İlaç Bilgisi                                                                                 (2,0)2

Bu derste, hekim asistanlığı yapacak tıbbi sekreterlerin uygulamada sorun yaşamamaları amacıyla, pratik ilaç bilgileri, ilaçların uygulanış yolları, vücuttaki serüvenleri, etki mekanizmaları, kullanım amaçları ve etkileşimleri değerlendirilecektir.Tanışma, Ders hakkında genel bilgilendirme. İlacın tanımı, tarihçesi ve ilaç etken madde kaynakları ;İlaçların sınıflandırılması; İlaçların kullanım amaçları ve ilaç etkisinin özellikleri;  Antibiyotik ve Antibakteriyel İlaçlar; Antiseptik İlaçlar;Antiviraller ve Antiparazitler; Ağrı İlaçları; İmmunoterapi İlaçları; Hemostoz İlaçları; Vitaminler; Antialerjenikler

 TDS 202 Hastane Otomasyon Sistemleri                                                          (1,2)3

Hastane otomasyon programının ihtiyaç duyduğu sistem gereklilikleri, hastane otomasyon programının sahip olması gereken entegrasyonlar, hastane otomasyon programının modülleri hakkında bilgi verilmesi ile Bizmed hastane otomasyon programının uygulamalı olarak öğrenilmesini kapsar. Öğrenciler bu ders ile, bilgi teknolojilerinden yararlanmayı ve işlerini bilgisayar ve bilgisayar programları aracılığıyla yapmayı öğrenir. Hastane Bilgi Yönetim Sistemleri hakkında yeterli bilgiler kazanır ve BİZMED programını başarıyla kullanabilecek düzeyde bilgi ve beceri kazanır. Hastane Bilgi Sistemleri, Hasta Kabul İşlemleri, Hasta Kayıt, Vezne İşlemleri, Poliklinik İşlemleri, Klinik İşlemleri, Yatan Hasta İşlemleri, Ameliyathane İşlemleri, Rapor Yazma, Taburcu ve Sevk İşlemleri, İdari İşlemler, Ayniyat İşlemleri.

TDS 204 Hastane Uygulaması II                                                                        (1,4)5

Bu ders, öğrencinin kurumundaki danışmanları ve yerinde uygulama yaptığı iş yerindeki yetkilisi ile birlikte planlanır ve yürütülür. Bu etkinlikler, yerinde uygulamanın yapıldığı bir iş ortamına bağlı olarak, öğrencilerin alanlarıyla ilgili yürütülen çalışmalar içerisinde yer alarak uygulama deneyimi kazanmalarına yönelik öğrenme ve uygulama etkinliklerini içerir. Öğrenci, yerinde uygulama etkinliği sonunda hazırlayacağı ve yerinde uygulama yaptığı iş yerinden onaylanmış yazılı bir raporu bağlı olduğu bölüm veya programına sunar.

 

TDS 206 Tıbbi Laboratuvar Teknikleri                                                             (2,0)2

Ders dahilinde temel sağlık bilgisinin elde edilmesi, organizasyonu, saklanması ve çeşitli ortamlarda sunulması, transferi, tıbbi kayıtları doldurmada profesyonel standartlar, hasta-doktor mahremiyeti, mesleki etik, güncel sağlık enformasyon teknolojisi konuları ele alınır. Bilgi, doküman, doküman yönetimi, dokümantasyon, arşiv, arşiv yönetimi, Tıbbi Laboratuvar nedir, Laboratuvar türleri, Tıbbi Laboratuvarlarda çalışma koşulları, görev dağılımı, Patoloji Laboratuvarında kayıt, raporlama işlemleri ve Tıbbi Dokümantasyon, Tıbbi Görüntüleme ve Radyoloji Laboratuvarında kayıt, raporlama işlemleri ve Tıbbi Dokümantasyon, Biyokimya ve Hormon Laboratuvarında kayıt, raporlama işlemleri ve Tıbbi Dokümantasyon, Mikrobiyoloji ve Bakteriyoloji Laboratuvarında kayıt, raporlama işlemleri ve Tıbbi Dokümantasyon, Kan Bankası ve Laboratuvarında kayıt, raporlama işlemleri ve Tıbbi Dokümantasyon, Hasta verilerinin bilgisayara girişi, onaylanması, raporlama işlemleri, Laboratuvar kuralları ( Hata- sonuç ilişkisi ), Bildirimi Zorunlu Hastalıkların kayıt ve raporlama işlemleri, Hastadan örnek/ materyal alınması, işlemlerin açıklanması, raporlama ve Tıbbi Dokümantasyon kavramları öğretilir.

 

TDS 208 Tıbbi Etik ve Hasta Hakları                                                                (2,0)2

Tıp Etiği Eğitimi, Tıp Etiğinin Felsefi Temelleri, Tıp Etiği İlkeleri:, Aydınlatılmış Onam, Bilginin Değişimi İle İlgili Etik Konular: Gerçeğin Söylenmesi, Bilginin Değişimi İle İlgili Etik Konular: Tıbbi Gizlilik, Sır Tutma ve Sırrı Açıklama, Yaşamın Sonu İle İlgili Etik Konular: Tedavinin Sonlandırılması, Yaşamın Sonu İle İlgili Etik Konular: Ölme Hakkı: Yardımlı İntihar, Ötanazi, Tıpta Adalet: Kıt Kaynakların Adil Paylaşımında (Organ Nakli vb.), Hasta hakları, Biyoetik: Abortus ve Kürtaj, Doğum Kontrolü, Biyoetik: Yapay Döllenme, Tüp Bebek, Ampütasyon, Hibernasyon, Hasta hakları.

TDS 210 Araştırma Yöntemleri                                                                         (2,0)3

Araştırma geliştirme ve yönetimi, Araştırma araç ve yöntemlerini oluşturma, Araştırma amaç ve hedeflerini belirleme, Bir çalışmanın yöntemine karar verebilme, Araştırma etkinliği, kalite, Araştırma Uygulamaları, Çalışma sonuçlarını değerlendirebilmek, Rapor yazabilmek, Poster ve proje çalışmaları

TDS 212 Hastane Yönetimi ve Organizasyonu                                                 (2,0)3

 

Bu ders ile, yönetimin genel çerçevesi, tarihçesi, yönetimler ilgili yaklaşımlar, yöneticinin özellikleri ve rolleri, stratejik yönetimin ve toplam kalite yönetiminin yönetimdeki önemi, organizasyon yapılarını ve bölümlendirme ile insan kaynakları konusundaki güncel yaklaşımlar konusunda bilgi kazandırmak amaçlanmaktadır.

TDS 214 Sağlık Kurumlarında Kariyer Yönetimi                                 (2,0)2

Genel Tanımlar, Hastane İdari Birimleri, Sağlık çalışanlarının sorumlulukları, İ.K. Tanım, Tarihçe, Süreçleri, İ.K. Başlıca İlkeleri, Personel Tedarik Yöntem ve Türleri, İ.K. İşlevleri ve Kurum İçindeki Yeri, Sağlık Kuruluşlarında İnsan Kaynaklarının Yeri, Mülakat Teknikleri, Etkin Özgeçmiş Hazırlama(Uygulama)