Close

Ders İçerikleri/Programı

IAY  101

Acil Sağlık Hizmetleri 

(3-0)3

 

Sağlık hizmetleri, acil sağlık hizmetleri, Türkiye’de acil sağlık hizmetleri ile ilgili mevzuat, Türkiye’de acil sağlık hizmetlerinin teşkilat yapısı, ambulans ve acil sağlık araçları, Türkiye’de ambulans donanımları, Türkiye’de acil servis yapısı ve işleyişi, Türkiye’de acil sağlık hizmetlerinde kullanılan formlar, paramediğin yetki ve sorumlulukları, görev organizasyonu, kendi güvenliğini ve hasta/yaralı güvenliğini sağlamak, ambulans ve acil sağlık hizmetlerinde haberleşme.

 
 
 
 
             

IAY  103

Fizyoloji I

(2-0)3

 

Fizyolojiye giriş, fizyolojide temel kavramlar ve terimler, hücreler, hücrenin görevleri ve fizyolojisi, kas yapısı ve kas fizyolojisi, solunum sistemi fizyolojisi ve spirometre, kan, kan hücreleri, kan fizyolojisi, nabız, kan transfüzyonu, kan grupları, kan dolaşımı, lenf ve venöz dolaşım, koraner dolaşım, kalp ve kardiyak sikluslar. 

 
 
 
 
             

IAY  105

ANATOMİ I

(2-0)3

 

Anatomiye giriş, genel ve tanımlayıcı anatomik terimler, hücre yapısı ve çeşitleri, osteoloji bilgisi ve anatomisi, eklem bilgisi ve anatomisi, myoloji bilgisi ve anatomisi, sindirim sistemi anatomisi, solunum sistemi anatomisi, kardiyovasculer sistem ve anatomisi, üriner sistem anatomisi, ürogenital sistem anatomisi, endokrin sistem anatomisi, sinir sistemi anatomisi, göz anatomisi ve görme yolları, kulak anatomisi ve işitme-denge yolları, özel duyular.

 
 
 
 
             

IAY 106

Resüstasyon

(2-2)4

 

Giriş, amaç ve  öğrenim hedefleri, temel yaşam desteği, hava yolunu açma teknikleri, entübasyon, solunum desteği sağlama; oksijen tedavisinde kullanılan araçlar, oksijen tedavisi, katı cisme bağlı boğulmalarda ilk yardım ve acil bakım: erişkin, çocuk, bebek; erişkinde, çocukta ve bebekte temel yaşam desteği, defibrilasyon ve kardiyoversiyon.

 
 
 
 
             

IAY 109

Acil Hasta Bakımı I 

(2-2)6

 

Hastalık ve sağlık kavramları, sağlık hizmetlerinin sınıflandırılması, kişisel sağlık kuralları, hijyen tanımı, acil hasta tanımı, acil hasta bakımı hakkında genel bilgi, vital bulgular ve hastanın değerlendirilmesi, nabız sayısı, ritmi, volümü, nabız konusunun değerlendirilmesi, solunum ve solunum alma teknikleri, vücut ısısı ve vücut ısısını almanın yöntemleri, arteriyel kan basıncı, değeri ve ölçüm teknikleri, hastalara verilen pozisyonlar, pansuman ve bandaj tekniği, sıcak ve soğuk uygulamalar, temel yaşam desteği, ilaç uygulamaları, hazırlanışı ve veriliş yolları, paranteral uygulamalar, enjeksiyon tekniği, yaralının veya hastanın birinci ve ikinci değerlendirmesini yapmak.  

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

IAY 110

Acil Hasta Bakımı II

(2-2)6

 

Sıvı ve elektrolit dengesi bozuklukları aciller asit-baz dengesi; asidoz ve alkaloz (solunum-metabolik) aciller, şok ve acil yaklaşımlar; strese karşı vücudun göstermiş olduğu tepkiler; organizmanın doku zedelenmesine karşı göstermiş olduğu tepki; yara bakımı; kanamalarda acil bakım; solunum sistemi hastalıkları acillerinde acil bakım, toraks travmaları, gastrointestinal sistem hastalıkları acillerinde ve travmalarda acil bakım; abdominal aciller (akut batun), metabolik ve endokrin aciller, üriner sistem hastalıkları, aciller, hematolojik aciller ve acil bakım.

 
 
 
 
             

IAY 111

Patoloji 

(2-0)2

 

Hücre zedelenmesi, ölümü ve adaptasyonu, inflamasyon, hemodinamik bozukluklar, şok, tromboz, immün sistemi, immün sistem bozuklukları, neoplazi, genetik hastalıklar, kalp damar hastalıkları, endokrin sistemi hastalıkları, enfeksiyon hastalıklarının genel patolojisi. 

 
 
 
 
             

IAY 112

Fizyoloji II

(2-0)3

 

Sindirim sistemi fizyolojisi, sinir sistemi fizyolojisi, boşaltım sistemi fizyolojisi, hormon fizyolojisinin genel prensipleri, tiroid hormonları ve metabolizma, paratiroid hormonu ve kalsiyum metabolizması, seks steroidleri ve genel etkileri, erkek üreme yapısı ve fizyolojisi, dişi üreme yapısı ve fizyolojisi, duyu organları fizyolojisi, özel duyular. 

 
 
 
 
             

IAY 114

Anatomi II

(2-0)3

 

Solunum sistemi gelen bilgileri ile burun, yutak, gırtlak, bronşlar, solunum organı ve mediastinum anatomisi, böbrek, üreter, mesane ve üretra anatomisi, kadın ve erkek üreme anatomisi (ovaryum, tuba uterina, uterus anatomisi, testisler, epididim), omurilik, beyin, spinal sinirler, kraniyal sinirler ve otonom sinir sistemi anatomisi, duyu organları anatomisi.

 
 
 
 
             

IAY 120

Afet Bilgisi

(2-0)2

 

Afet ve kriz ilişkisi, afet ve kriz kavramlarının etimolojik yapısı, afet ve krizin özellikleri, afet ve kriz süreci, kriz türleri, afet ve kriz yönetiminin amacı ve önemi, Türkiye'de afet mevzuatının gelişim süreci; kalkınma planları ve afet yönetimi ilişkisi; yapı denetimi ve afet yönetimi ilişkisi; yerleşim stratejileri ve konut yapılanması.

 
 
 
 
             

IAY 121

Temel İlk Yardım Eğitimi

(1-1)2

 

İlk yardım ve ilk yardımcı tanımları, hayat zinciri, olay yeri değerlendirmesi, birincil ve ikincil değerlendirme, temel yaşam desteği, yara çeşitleri ve yaralanmalarda ilk yardım, şok ve koma pozisyonları, rentek manevrası, kırık-çıkık-burkulmalarda ilk yardım,  zehirlenmeler ve hayvan ısırmalarında ilk yardım, yanma-donma-sıcak çarpmasında ilk yardım. 

 
 
 
 
             

IAY 122

Sağlık Mevzuatı

(2-0)2

 

Sağlık ve hastane hizmetlerinin yönetimi ve uygulanmasını içeren Türk sağlık mevzuatındaki, özellikle hastane ve sağlık kurumlarıyla ilgili yasalar ve yönetmelikler; Türk sağlık mevzuatı ve konu başlıklarına göre sınıflandırılması; Sağlık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında KHK; Umumi Hıfzısihha Kanunu; Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesi Hakkında Kanun; Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu; paramedik yetki ve sorumlulukları.

 
 
 
 
             

IAY 123

Beden Eğitimi ve Vücut Geliştirme I

(0-2)2

 

Sağlık ve hastane hizmetlerinin yönetimi ve uygulanmasını içeren Türk sağlık mevzuatındaki, özellikle hastane ve sağlık kurumlarıyla ilgili yasalar ve yönetmelikler; Türk sağlık mevzuatı ve konu başlıklarına göre sınıflandırılması; Sağlık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında KHK; Umumi Hıfzısihha Kanunu; Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesi Hakkında Kanun; Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu; paramedik yetki ve sorumlulukları.

 
 
 
 
 
             

IAY 124

Beden Eğitimi ve Vücut Geliştirme II

(0-2)2

 

Sağlık ve hastane hizmetlerinin yönetimi ve uygulanmasını içeren Türk sağlık mevzuatındaki, özellikle hastane ve sağlık kurumlarıyla ilgili yasalar ve yönetmelikler; Türk sağlık mevzuatı ve konu başlıklarına göre sınıflandırılması; Sağlık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında KHK; Umumi Hıfzısihha Kanunu; Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesi Hakkında Kanun; Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu; paramedik yetki ve sorumlulukları.

 
 
 
 
             

IAY 125

Tıbbi Terminoloji

(2-0)2

 

Genel tıbbi terminoloji bilgileri, hastalıklara ve hastalık semptomlarına ilişkin tıbbi terminolojiler, ilk yardım, acil yardım ve hasta bakımına ilişkin tıbbi terminolojik bilgiler.

 
 
 
 
             

IAY 126

Hastane Bilgi İşlem Sistemleri

(2-0)2

 

Hastanelerde bilgisayar kullanımının gelişimi, hastane bilgi yönetim sistemi kavramı ve fonksiyonu; hastanelerde bilgi üretilen departmanlar, hastanelerde yönetim faaliyetlerini destekleyen bilgi sistemleri, finansal bilgi sistemleri, malzeme bilgi sistemleri, personel veri sistemleri, hasta bilgilerinin gizliliği, tanı ve tedavi bilgi sistemleri, hasta kayıtları, laboratuvar ve eczane bilgi sistemleri, modüler ve entegre hastane bilgi sistemleri.

 
 
 
 
             

IAY 202

Mikrobiyoloji

(2-0)2

 

Mikrobiyolojinin tarihçesi, mikrop dünyası, mikroorganizmaların sınıflandırılması ve genel özellikleri, bakterilerin hücre yapısı, beslenmesi, çoğalması, genetiği, enfeksiyon ve bulaşma yolları, antibiyotiklerin bakterilere etkileri ve bakterilerin direnç mekanizmaları, sterilizasyon,  ve dezenfeksiyon, ,immunolojiye giriş, antijenler, antikorlar, allerji ve aşırı duyarlılık reaksiyonları, aşılar ve serumlar, stafilokok, streptokok, pnömokok, gram pozitif aerop ve anaerop bakteriler, hemofil bakteriler, sarmal mikroorganizmalar, mikoplazma, mantarlar hakkında genel bilgi, virüsler hakkında genel bilgi, kuduz, hepatit virusleri, HIV.

 
 
 
 
             

IAY 203

Ambulans Eğitimi I

(2-1)4

 

Ambulans malzemeleri ve kullanımı, ambulans ve acil bakım cihazlarının kontrol çizelgesi, oryantasyon, paramediklerin kullandıkları kısaltmalar, paramediklerin yasal sorumlulukları.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

IAY 204

Ambulans Eğitimi II

(1-2)4

 

Triyaj, ambulans servis standartları, radyo ile iletişim, taşıma teknikleri, ambulans ekipmanlarının kullanılması.

 
 
 
 
             

IAY 205

Farmakoloji

(2-1)4

 

Farmakolojiye giriş, ilaçların farmasötik şekilleri, ilaçların veriliş yolları, ilaçların emilim, dağılım, metabolizma ve atılımları, ilaç etkisini değiştiren faktörler ve ilaç etkileşimleri, santral sinir sistemi ilaçları, genel anestezikler; kısa etkili genel anestezikler, narkotik aneljezikler, hipnotikler, nöroleptikler, anksiyolitikler, çizgili kas gevşeticiler, nöromüsküler bloke ediciler, SSS uyarıcıları; anti-konvulsivler, kardiyovasküler sistem ilaçları, anti-hipertansifler, anti-aritmikler, anti-anjinaller, fıbrinolitikler, antikoagülanlar, diüretikler, solunum sistemi ilaçları;  bronkodilatatörler, mukolitikler, diğer ilaçlar; antidotlar, analjezik ve antipiretikler, anti-emetikler. 

 
 
 
 
             

IAY 221

Tramva

(2-0)3

 

Travma vakalarına genel yaklaşım, dış kanamalarda, yumuşak doku yaralanmalarında, yüz ve boyun yaralanmalarında, omurga yaralanmalarında, göğüs yaralanmalarında, karın yaralanmalarında, pelvis yaralanmalarında, ekstremite yaralanmalarında acil bakım. Özellikli travma olgularına, çevresel acillerde ve yanıklarda acil bakım.

 
 
 
 
             

IAY 207

Mesleki Uygulama I

(0-4)5

 

Giriş, amaç ve öğrenim hedefleri. Enfeksiyon kontrol yöntemleri. Dezenfeksiyon, hasta veya yaralıya mesane kateterizasyonu. Şokta acil bakım. Hasta veya yaralıların durumlarına uygun pozisyon verme. Hasta/yaralıyı kurtarma/çıkarma teknikleri. Hasta/yaralıyı taşıma teknikleri. Özellikli travma vakalarına acil bakım. Aracı tanıma ve kullanıma hazır tutma.  Ambulans sürüş teknikleri.

 
 
 
 
             

IAY 208

Mesleki Uygulama II

(0-4)5

 

EKG çekmek ve ritim tanılamak. Acil ilaçlar. Yetişkin ve çocuk ritim bozukluklarında acil bakım protokollerini uygulamak. Vaka çalışması.

 
 
 
 
             

IAY 209

Acil Hasta Bakımı III

(2-2)6

 

Üreme sisteminin anatomik fizyolojisi, üreme siklusu, gebeliğin oluşumu ve gelişimi, riskli gebelikler, doğum eylemi, yenidoğanın değerlendirilmesi ve bakımı, doğum sonrası sorunlar, jinekolojik aciller, pediyatrik tanılama, muayene, triyaj, solunum sistemi, kardiyovasküler sistem, nörolojik sistem, gastroüriner sistem acilleri, yenidoğan aciller, travmalar, regl sendromu, çocuk istismarının acil değerlendirilmesi.

 
 
 
 
             

IAY 210

Acil Hasta Bakımı IV

(2-2)6

 

Üreme sisteminin anatomik fizyolojisi, üreme siklusu, gebeliğin oluşumu ve gelişimi, riskli gebelikler, doğum eylemi, yenidoğanın değerlendirilmesi ve bakımı, doğum sonrası sorunlar, jinekolojik aciller, pediyatrik tanılama, muayene, triyaj, solunum sistemi, Yenidoğan resüsitasyonu, Jinekolojik aciller.

 
 
 
 
             

IAY 211

Hastalıklar Bilgisi

(2-0)2

 

Kalp ve dolaşım sistemi, solunum sistemi, sindirim sistemi, üriner sistem, erkek ve kadın genital sistem hastalıkları;  iskelet sistemi hastalıkları; bağ dokusu (kolla gen doku) hastalıkları; deri hastalıkları.

 
 
 
 
             

IAY 215

Meslek Etiği

(2-0)2

 

Mesleki değerlerin anlatılması, hasta hakları.

 
 
 
 
             

IAY 221

Sağlık Sigortacılığı

(2-0)2

 

Sağlık hizmetleri finansman sistemleri hakkında genel bilgiler, sağlık sigortası ve ödeme sistemleri; sigortacılığın tarihsel gelişimi, kapsamı, sigortalılığın sağlık hizmetleri kullanımı ve sağlık üzerine etkileri; sağlık sigortası türleri, özel sigorta ve sosyal sigorta; sağlık sigortası sistemlerinin hizmet kullanımı ve sağlık üzerine etkileri; zorunlu ve özel sağlık sigortasının, maliyet paylaşımının sağlık hizmeti kullanımı ve sağlık üzerine etkisi; dünyada ve ülkemizde sağlık sigortacılığı.

 
 
 
 
             

IAY 222

Sağlık Eğitimi

(2-0)2

 

Sağlıklı insanı tanımak, insanın sağlığını koruyucu tedbirler, insanın sağlığı konusunda ilgili personelle işbirliği; hasta insanın özelliklerini tanımak, sık görülen şikâyetler ve ilgili personelle işbirliği, 0-12 yaş çocuklarında görülen hastalıklar, genel hastalıklar, aşılar ve serumlar

 
 
 
 
             

IAY 223

Sağlık İletişimi

(2-0)2

 

Dünyada ve Türkiye’de sağlık sektörü ve gelişimi, dünyada ve Türkiye’de sağlık iletişimi ve yönetimi, kamu sağlık kuruluşları ve yönetimi,  özel sağlık kuruluşları ve CRM, sağlık kurumları organizasyon şemaları, sağlık kurumları ve akreditasyon, ilaç firmaları ve iletişim stratejileri, sağlık sektörü ve promosyon uygulamaları.

 
 
 
 
             

IAY 224

Halk Sağlığı 

(2-0)2

 

Halk sağlığına giriş, tanımlar (halk sağlığı, sağlık, toplum hekimliği, koruyucu hekimlik, hastalığın tanımı); sosyal hekimliğin tanımı ve sosyal hekimliğin prensipleri, halk sağlığının yan bilim dalları; sağlık hizmetleri, halk sağlığında erken tanı, hekimliğin tarihsel gelişmesi, hekimlikte geleneksel ve çağdaş görüşler; genel hedefler, kız çocukları ve kadınlar için koruma, beslenme, çocuk sağlığı, eğitim.

 
 
 
 
             

IAY 225

Sağlıkta Kalite Yönetimi

(2-0)2

 

Sağlık hizmetlerinin sorunlarını görebilen ve saptayabilen, öncelikleri belirleyerek uygun planlamaları yapabilen, sürekli kendini yenileyen, uluslararası standartları uygulayabilen, kalite yönetim sistemi kapsamındaki modellerin sağlık kurumlarında kurulmasını, yürütülmesi ve denetimini yapabilen, sağlıkta akreditasyonun öneminin bilincinde bir yaklaşım ile sağlık hizmetlerinin yürütülmesi.

 
 
 
 
             

IAY 227

Adli Tıp

(2-0)2

 

Adli tıp/bilimlerde temel kavramlar ve yapılanma, Travmaya uğrayan hastaya yaklaşım ve adli tıbbi değerlendirme, Vücut dokunulmazlığına karşı suçlar ve travmatik lezyonların ağırlık dereceleri, Asfiksiler, Sudan çıkarılan cesetler, Kesici alet yaralanmaları, Ateşli silah yaralanmaları, Çocuk istismarı ve ihmali, Suç sayılan cinsel davranışlara yaklaşım, Adli ölü muayenesi/adli otopsi nedir? Bu işlemler sırasında dikkat edilecek noktalar, Ölümün Erken ve Geç Belirtileri, Ani Doğal Ölümler, Adli ölü muayenesi/otopsi filmi

 
 
 
 
             

IAY 280

Seminer

(1-1)2

 

Araştırma konusu belirleme, araştırmanın planlanması, kaynak taraması, araştırma süreci, araştırma sonucunun raporlaştırılması, sunum, tartışma, değerlendirme.

 
 
 
 
 
             

IAY 290

STAJ

(0-0)8

 

Otuz iş günü uygulama yapılması ve çalışmaların raporlaştırılması.