Close

Ders İçerikleri/Programı

 

 

ANS 105

Temel Anestezi

(2-4)6

 

Anesteziyolojinin tarihçesi, uygulama alanları, anestezi teorileri, anestezi çeşitleri. Anestezi teknikerinin görev ve sorumlulukları, çalışma ortamı ve koşulları. Meslek etiği, ekip çalışması ve hasta hakları. Formlar(Hasta dosyası, hasta onam formu, anestezi formu vb.). Ameliyathanenin tanımı ve çalışma prensipleri. Anestezide kullanılan araç-gereçler. Anestezi cihazı ve ekipmanları(medikal gaz kaynakları, yedek gaz silindirleri, solunum devreleri, anestezi cihazının kontrolü-kullanımı-parçalarının bakımı ve takibi). Anestezide kullanılan yardımcı ekipmanlar(airway, yüz maskesi, laringoskop, ETT, LMA, kombi tüp, infüzyon pompası, kan pompası, fiberoptik malzemeler). Anestezide kullanılan araç-gereç ve ortamın kontrol, temizlik ve sterilizasyonu. İlaç hazırlama. Sulandırma ve doz hesaplama. Havayolu. Havayolu açmada kullanılan gereçler. Entübasyon ve uygulaması. Sıvı ve elektolitler. Serumların vücutta dağılımı (serum hazırlama pratik). Kolloid solusyonlar ve özellikleri. Santral ve periferik damar anatomisi ve periferik damar yolu açılması teknik ve uygulaması.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANS 113

Tıbbi Terminoloji

(2-0)4

 

Tıbbi terminoloji giriş, Söyleyiş kuralları, Sözcüklerin temel yapısı- kökler, Önekler-sonekler, Eponim-akronimler, Anatomik duruş ve insan vücudunun bölümleri, Lokomotor sistem ile ilgili temel tıbbi terimler, Kardiyovaskuler sistem ile ilgili temel tıbbi terimler, Solunum sitemi ile ilgili temel tıbbi terimler, Sinir sistemi ile ilgili temel tıbbi terimler, Sindirim sistemi ile ilgili temel tıbbi terimler, Ürogenital sistem ve endokrin sistem ile ilgili temel tıbbi terimler, Farmakoloji-Radyoloji-Nükleer Tıp- Halk Sağ. ve Hast. ile ilgili temel tıbbi terimler.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANS 109

Fizyoloji I

(2-0)3

 

Fizyolojiye giriş, genel kavramlar ve terimler, Hücre ve membran fizyolojisi(Hücre, hücre zarından geçiş ve taşınma mekanizmaları, homeostaz), Membran potansiyelleri ve aksiyon potansiyelleri(Uyarılabilen dokular, aksiyon potansiyeli), Hareket sistemi fizyolojisi(İskelet kası, kalp ve düz kasları kasılma mekanizması), Kan fizyolojisi (Kan hücreleri, bağışıklık, kan grupları, hemostaz ve kan pıhtılaşması), Dolaşım sistemi fizyolojisi(Kalp döngüsü ve çalışmasının düzenlenmesi, arteryel kan basıncı, kalp sesleri).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANS 111

Anatomi I

(2-1)4

 

Anatomiye giriş, genel kavramlar ve terimler(İnsan vücudunun anatomik bölümleri, bölgeleri, boşlukları, vücut zarları), İskelet Sistemi(Kemikler hakkında genel bilgiler, appendiküler iskelet, aksial iskelet), Eklem sistemi (Genel eklem bilgisi, üst-alt taraf eklemleri, baş-boyun, gövde ve omurga eklemleri), Kas sistemi(Kaslar hakkında genel bilgiler, kasların fonksiyonel sınıflandırılması, baş, boyun ve gövde kasları, üst taraf ve alt taraf kasları), Dolaşım sistemi (Kalbin anatomik yapısı, Damarlar, arteryel ve venöz kanlanma, lenfatik sistem).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANS 110

Anatomi II

(2-1)4

 

Solunum sistemi(Burun, yutak, soluk borusu anatomisi, bronşlar, akciğerler, mediastinum) Sindirim sistemi (Sindirim kanalı organlarının ve eklenti organlarının anatomik yapısı, periton), , İdrar sistemi(Böbrekler, üreterler, idrar kesesi, üretra), Üreme Sistemleri (Kadın-Erkek Üreme sistemi organları), Endokrin sistemi(Endokrin yapıların topografik anatomisi), Sinir sistemi(Merkezi sinir sistemi; omurilik, beyin, periferik sinir sistemi; spinal sinirler, kraniyal sinirler, otonom sinir sistemi), Duyu organları (Deri, koku organı, tad organı, göz, kulak).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANS 108

Fizyoloji II

(2-0)3

 

Solunum sistemi fizyolojisi(Solunum, oksijen ve karbondioksit difüzyonu, taşınması, solunumun kontrolü), Sinir sistemi fizyolojisi(Nöron, sinaps, merkezi sinir sisteminin yapısı ve fonksiyonları, periferik ve otonom sinir sistemi, refleks, ağrı, uyku-uyanıklık), Sindirim sistemi fizyolojisi(Sindirim kanalında sindirim/emilim, karbonhidrat, yağ, protein metabolizmaları), Üriner sistem fizyolojisi (Nefron, glomerüler filtrasyon, tübüler fonksiyonlar, miksiyon), Endokrin sistem fizyolojisi (Hormon, hipofiz, tiroid, adrenal korteks hormonları v.b.), Üreme fizyolojisi(Gebelik öncesi kadın fizyolojisi ve kadın hormonları, gebelik ve laktasyon, Erkekte üreme ve hormonal fonksiyonlar), Duyu fizyolojisi (Deri, görme, işitme, tat ve koku)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANS 104

Anestezik Farmakoloji

(3-0)5

 

Farmakolojiye giriş, Temel kavramlar. İlaçların farmasötik şekilleri, ilaçların veriliş yolları, ilaçların emilim, dağılım, metabolizma ve atılımları, İlaç etkileşimleri. Premedikasyon ilaçları(Sedasyon, antikolinerjik, antihistaminik, mide asidi ve volümünü azaltıcı ilaçlar), Genel anestezik ilaçlar(İnhalasyon, intravenöz,lokal anestezikler), Analjezik ilaçlar. Kas gevşeticiler(Depolarizan-Nondepolarizan ilaçlar ve antagonistleri) Anesteziye ilave ilaçlar(Adrenerjik, kolinerjik hipotansif ilaçlar), Solunum, Sinir, Dolaşım, Sindirim, Üriner, Endokrin sistemlerine etkili ilaçlar. Sempatik, parasempatik, santral ve otonom sinir sistemi ilaçlar. Hemolitik kemoterapotik, antibiyotik türevi ilaçlar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANS 106

Sistem Hastalıkları

(3-0)4

 

Sağlık, Hastalık ile ilgili temel kavramlar. Hareket sistemi hastalıkları. Solunum sistemi hastalıkları. Sinir sistemi hastalıkları. Dolaşım sistemi hastalıkları. Sindirim sistemi hastalıkları. Kan hastalıkları. Ürogenital sistem hastalıkları. Endokrin sistemi hastalıkları. Enfeksiyon hastalıkları. Duyu organları hastalıkları. Genetik hastalıklar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANS 296

Meslek Etiği

(2-0)2

 

Etik ve Ahlak kavramı. Etik ve ahlak ilişkisi. Ahlaki değerler. Meslek etiği kavramı. Mesleki etik ilkeler. Mesleğe bağlılık. İş hayatında etik ve etik dışı konular. İş hayatında etik ilkeler. Yönetimde etik ve etik dışı davranışlar. Ahlaki karar alma yapısı. İşyerinde etik olmayan davranışların çözümlenmesi. Etik olmayan davranışların önlenmesi. İşyerinde etik davranışlara örgüt kültürünün etkisi. İşyerinde etik bir iklim oluşturulması. İşyerinde meslek etiğine uygun ortamda çalışma. İş ahlakına uygun koşulların işe ve iş yerine etkisi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANS 201

Anestezi Uygulama I

(2-4)8

 

Anestezi öncesi hasta değerlendirilmesi ve hasta hazırlığı. Anestezi cihazı ve genel anestezide kullanılacak malzemelerin hazırlığı. Santral ve Periferik kanülasyon uygulamaları ve komplikasyonları. Monitörizasyon. Kontrollü ventilasyon. Genel anestezi uygulamasının başlatılması-İndüksiyon. Havayolu yöntemleri ve endotrakeal entübasyon uygulamaları. Genel anestezinin idamesi. Genel anestezinin sonlandırılması(Uyandırma ve ekstübasyon, hastanın transferi ve derlenme odasında takibi). Ameliyat pozisyonları (Supine, Prone, Trendelenburg, Lateral, Litotomi vb.).  Vital bulgular (Vücut ısısı ölçümleri, Nabız sayımları, Solunum sayısı ve takibi, Kan basıncı ölçümleri vb.). Santral bloklar(santral blok uygulamalarında hazırlık, Spinal blok, Epidural blok, Kaudal bloklar). Periferik bloklar(Periferik sinir blokları, Rejyonal intravenöz anestezi(RİVA)). Oksijen tedavisi(Nazal kanül ile, basit yüz maskesi ile, balon maske ile, ventüri maskesi ile, mekanik ventilatör ile).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANS 209

Klinik ygulama I

(2-8)8

 

Solunum sistemi hastalıklarında ve cerrahisinde anestezi. Kalp-Damar hastalıklarında ve cerrahisinde anestezi. Nöroşirurjik girişimlerde anestezi. Karaciğer hastalıklarında anestezi. Boşaltım sistemi hastalıklarında ve cerrahisinde anestezi. Metabolik/Endokrin sistem hastalıklarında anestezi. Obstetrik ve Jinekolojik girişimlerde anestezi. Pediatrik hastalarda anestezi. Seyrek görülen hastalıklarda anestezi(sinir-kas hastalıklarında ve hematolojik hastalıklarda anestezi). (Bu dersin uygulaması hastanede ilgili birimlerde mesleki uygulamalar olarak işlenecektir).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANS 202

Anestezi Uygulama II

(2-4)8

 

Anestezi komplikasyonları (solunum-dolaşım-gastrointestinal sistemleri ile ilgili komplikasyonlar, periferik sinir hasarı ve nörolojik komplikasyonlar, postoperatif ağrı, pozisyona bağlı gelişen komplikasyonlar). Kan ve kan ürünleri transfüzyonu, Aspirasyon (oral,nazal,ve endotrakeal tüp içi, trakeostomili hastalarda aspirasyon uygulamaları). Nazogastrik sonda uygulamaları. İlaç uygulama yolları(İntravenöz, intramusküler, oral, dilaltı, rektal, inhalasyon, transdermal vb.). İlaç alerjileri, İntravenöz sıvı infüzyonu (infüzyon endikasyonları, infüzyon hazırlıkları, sıvı ihtiyacı hesaplamaları, infüzyon uygulamaları vb.). Kan alma (Periferik venöz kan alma,  arteryal kateterden kan alma, kapiller kan numunesi alma, donörden kan alma).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANS 210

Klinik ygulama II

(2-8)8

 

Hasta ve cerrahi ile ilgili bazı özel durumlarda anestezi(geriatrik hastalarda, travmada, yanıklı hastalarında, abdominal girişimlerde, Kulak burun boğaz girişimlerinde, ortopedik girişimlerde, plastik cerrahi ve oftalmik girişimlerde anestezi). Ameliyathane dışı anestezi(Ameliyathane dışı anestezide standart donanımlar, Radyolojik girişimlerde anestezi, gastroenterolojik girişimlerde anestezi, bronkoskopik girişimlerde anestezi, cerrahi olmayan kardiyovasküler girişimlerde anestezi, elektrokonvülsif terapide (EKT) anestezi). (Bu dersin uygulaması hastanede ilgili birimlerde mesleki uygulamalar olarak işlenecektir).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANS 211

Acil Yardım ve Afet Yönetimi

(2-2)5

 

Acil durumun tanımı, İlk yardımın temel ilkeleri. Hasta ve yaralıların değerlendirilmeleri. Kardiyopulmoner resüsitasyon (yetişkinlerde, çocuklarda, yenidoğanda). Özel yaklaşımlar; Tok hastada, hipokside, pediatrik hastalarda, alerjik reaksiyonlarda acil yaklaşım. Havayolu obsrüksiyonu ve tedavi, Delici, kesici alet yaralanmalarında, Travmada, İntoksikasyonlarda, kanamalı hastalarda. Solunum sistemi hastalıklarında, Dolaşım sistemi hastalıklarında acil yaklaşımlar. Yaşlı hastalarda, prematüre bebek, yeni doğan ve çocuk acillerinde yaklaşımlar. Acil durum yönetiminin ilkeleri-kavramlar-tanımlar ve standartlar, Yasal mevzuat acil durum planı. Afet tanımı ve çeşitleri. Tehlike ve risk analizi, Dahili ve harici kaynaklar, Acil durumlarda iletişimin ve tahliyenin önemi. Acil durumlarda olay komuta sistemi, Zarar azaltma-hazırlık müdahale-İyileştirme safhaları.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANS 212

Reanimasyon ve Yoğun Bakım

(1-2)4

 

Kardiyopulmoner resüsitasyon uygulamaları(yetişkinlerde-çocuklarda-yenidoğanlarda). Yoğun bakıma genel bakış. Yoğun bakımda izlem ve tanı yöntemleri. Yoğun bakım ünitesinde hasta bakımı, hasta takibi, cihazların tanıtımı ve bakımı ve hasta trnasferinde dikkat edilecek hususlar. Postoperatif dönemde hasta bakımı. Kritik hastalarda prognoz belirlenmesi. Yoğun bakımda sedasyon, analjezi ve kas gevşemesi. Parenteral beslenme.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANS 121

Sağlık Çalışanı ve Hasta Psikolojisi

(2-0)2

 

Sağlık, hastalık ve kronik hastalık kavramları, sağlığı olumsuz etkileyebilen davranışlar, çalışma ortamında hasta ile iletişim becerilerinin önemi, yaşam olaylarının insan sağlığındaki önemi, psikososyal faktörlerin, sağlık ve hastalıktaki önemi, psikososyal faktörlerin, sağlığı etkileri, fiziksel hastalıkların bireylerin psikolojisine olan etkileri, fiziksel hastalığı olan bireylerin psikolojik sıkıntıları ileilişkili faktörler, psikososyal açıdan kronik hastalıkların psikososyal etkileri, hastalığa verilen ruhsal tepkiler, hastalığa uyum süreci aşamaları, ölümcül veya kronik bir hastalığı olan bireylerin yakınlarının yaşadığı sorunlar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANS 122

Biyomedikal Teknolojileri

(2-0)2

 

Biyomedikal teknolojilerinin tıbba katkıları ve gelişim süreci, tıbbi cihazların tanımını ve sınıflandırılması. Tıbbi görüntüleme sistemleri(Röntgen Cihazları, BT, Kemik Mineral Densitometre Cihazı, MR, Anjiyografi Sistemleri, US-Doppler Cihazları, Gama Kamera, PET, SPECT). Fizyolojik sinyal izleme cihazları. Ameliyathane, yoğun bakım ve yaşam destek cihazları (Anestezi Cihazı, Defibrilatör, Ventilatörler, Elektrokoter, Ameliyat Masaları ve Lambaları, Kalp Akciğer Makinesi, Cerrahi Aspiratör, Ototransfüzyon Cihazları, İntravenöz Terapi Cihazları(İnfüzyon Pompaları), Diyaliz Cihazları, Fizik Tedavi Cihazları.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANS 124

Beslenme İlkeleri

(2-0)2

 

Sağlık ve beslenme. Yeterli ve dengeli beslenme. Besin ögeleri, karbonhidrat, protein, yağlar, vitaminler, su ve mineraller.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANS 128

Ağrıya Yaklaşım

(2-0)2

 

Ağrı fizyolojisi, ağrının tipleri ve özellikleri, ağrı kontrol yöntemi, ağrı yolları ve ağrının topografik yayılımı, ağrı eşiği, ağrının tanınması ve yanıtlanması, ağrı teorileri ağrılı uyaranlar, ağrı mediatör ve reseptörleri, ağrı kontrol yöntemleri, ağrı yollarının kesintiye uğratılması, stimülasyon yöntemleri, ilaç tedavisi, psikolojik ve destekleyici tedavi fizyoterapi, ağrı klinikleri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANS 221

Reanimasyonda Yaşam

(2-0)2

 

Yoğun bakım ve genel işleyişi. Yoğun bakım çalışanları ve görevleri. Yoğun bakımda çalışanlarının karşılaştığı kendilerine ve hastalara yönelik sorunlar, çalışanın kendisini risklerden koruması hususunda dikkat edilmesi gereken konular. Reanimasyon kliniğinde yatan hastaların olası tanıları. Yoğun bakımda hasta takibi. Yoğun bakımda kullanılan cihazlar ve temel bakımları.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANS 215

Monitörizasyon

(2-0)2

 

Mönitörize etme (Monitör ve göstergeleri, EKG monitörizasyonu, Arteryal monitörizasyon, Pulse Oksimetre, Isı monitörizasyonu, Nöromusküler fonksiyonun monitörizasyonu). Monitörden takip (EKG takibi, Arterial kan basıncı takibi, Solunum parametrelerinin takibi, Vücut ısısının takibi, Sinir-kas stimülatörü takibi, Nörolojik sistem monitörizasyonu).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANS 222

Ameliyathanede Yaşam

(2-0)2

 

Ameliyathane ve genel işleyişi. Ameliyathane çalışanları ve görevleri. Ameliyahane çalışanlarının karşılaştığı kendilerine ve hastalara yönelik sorunlar, çalışanın kendisini risklerden koruması hususunda dikkat edilmesi gereken konular. Ameliyathanede kullanılan cihazlar ve temel bakımları.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANS 224

Hayvanlarda Anestezi

(2-0)2

 

Hayvanlarda anestezi, analjezi, sedasyon. Anesteziye hazırlık, kullanılan anestezik ajanlar, Monitörizasyon, intravenöz anestezi, inhalasyon anestezi, dissosiyatif anestezi. Kullanılan kas gevşetici ajanlar. Entübasyon işlemleri. Ventilasyon. Deney hayvanlarında ötanazi ve yöntemleri.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANS 226

Tıp Tarihi

(2-0)2

 

Tıbba tarihsel bakış. Tıp tarihi araştırma yöntemleri. Sağlık ve hastalık kavramlarının gelişimi ve değişimi. Tarih boyunca hekim tipleri. Tarih öncesi dönemde, İlkçağ uygarlıklarında, Ortaçağda ve Rönesans döneminde hekimlik, tıp uygulamaları, sağlık kuruluşları ve sağlıkla ilgili inanışlar. Rönesans'tan günümüze tıbbın gelişimi. Tıbbın ve tıp eğitiminin gelişimine önemli katkı sağlamış hekimler ve buluşları. Eski Türklerde tıp. İslam Tıbbında Tercüme ve Telif Dönemi. Anadolu Selçuklarında ve Beyliklerinde tıp. Osmanlı Tıbbı. Cumhuriyet Döneminde tıp. Türk Tıp eğitimi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANS 280

Seminer

(1-1)3

 

Araştırma konusu belirleme, araştırmanın planlanması, kaynak taraması, araştırma süreci, araştırma sonucunun rapor haline getirilmesi, sunum, tartışma, değerlendirme.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANS 290

Staj

(0-0)8

 

Otuz iş günü uygulama yapılması ve çalışmaların rapor haline getirilmesi.