Close

Ders İçerikleri

 

DTC 101 İhracat Ve İthalat Yönetimi (4-0)5

Uluslararası Ticaretin temel kuralları, ihracat-ithalat teknikleri, düzenleme ve riskler, teslimat ve ödeme tipleri ve koşulları, ihracat-ithalat örgütleri, şirketlerdeki dış ticaret departmanlarının organizasyonu, dış ticaret dokümanlarının hazırlanması ve değerlendirilmesi, serbest bölgeler, ihracat ve yatırım teşvikleri, gerçek hayattan örnekler ve vaka çalışmaları.

DTC 102 Finansal Muhasebe I (2-2)5
Dersin içeriği Muhasebenin Tanımı ve Fonksiyonları, Muhasebenin Temel Kavramları, Hesap Kavramı, Çift kayıt sistemi, Temel Mali Tablolar, Yevmiye Defteri, Dönen Varlıklar, Duran Varlıklar, Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar ve Envanter İşlemleri, Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar ve Envanter İşlemleri, Özkaynaklar, Gelir ve Gider Kavramları, Satışların Maliyet Tablosu, Gelir Tablosu, Nazım Hesapların İncelenmesi konularını kapsamaktadır.
DTC 103 İşletme Yönetimine Giriş (3-0)5
Genel İşletme dersinde ağırlıklı olarak İşletmeciliğe ilişkin temel kavramlar, işletmelerin varlık sebepleri, işletmenin kuruluş çalışmaları anlatılacaktır. Ayrıca işletme çeşitleri, işletme sistemi, işletmelerin kuruluşu, yönetim, üretim yönetimi, pazarlama yönetimi, insan kaynakları yönetimi, halkla ilişkiler yönetimi, finans, muhasebe, araştırma ve geliştirme gibi işletmenin fonksiyonları incelenecektir.
DTC 104 Ticari Matematik (3-0)3
Derste ekonomik hayatı ilgilendiren temel matematik kavramları açıklanacak, yüzde hesapları, oran/orantı kavramı, paranın zaman kavramı, faiz, anüiteler, dış ticaret ve kur hesaplamaları, gelir ve kar maksimizasyonu, maliyet hesapları ve optimizasyonu problemleri ve grafikler ele alınacaktır.
DTC 106 Uluslararası Ticaret Hukuku (3-0)3
Uluslararası ticaretin önemi ve temel kavramları, uluslararası ticaret teorileri ve uygulamaları, dış ticaret politikasının amaç ve araçları, dış ticarette korumacılık, uluslararası ticaretin güncel sorun ve eğilimleri dersin konularını oluşturmaktadır.
DTC 108 Mikro İktisadın Temel İlkeleri (4-0)6
Derste, mikro iktisadın analiz birimleri, analiz yöntemleri ve iktisat teorisi içindeki yeri tanıtılacaktır. Tüketici Kuramı, Üretici Kuramı, Üretim Maliyetleri Analizi, Piyasalar ve Faktör Piyasaları gibi mikro iktisat konuları ele alınacaktır.
DTC 110 Gümrük Rejimleri (3-0)3
Gümrük kanunu ve yönetmeliklerine bağlı olarak, gümrüğe gelen ve gümrükten çıkan malların süreçleri, gümrük vergileri, usülsüzlükler ve gümrük müşaviri ve yardımcılarının fonksiyonları açıklanacaktır.
DTC 121 Temel Lojistik (2-0)2
Derste, lojistik sektörünün dünyadaki ve Türkiye’deki tarihsel gelişimi anlatılacak, lojistiğin iş yaşamındaki yeri ve önemi öğrencilere açıklanacaktır. Lojistikle ilgili temel kavramlar, lojistiğin temel ilkeleri, lojistik sektörünün ülke ekonomisine katkısı, lojistik hizmetlerinin sınıflandırılması, uluslararası ticari alanlarda lojistik hizmetinde meydana gelen gelişmeler derste ele alınacak başlıca konulardır.
DTC 122 Pazarlama İlkeleri (2-0)2
Derste, pazarlamanın temel ilkeleri, pazarlama çevresi ve Pazar fırsatlarının analizi, tüketici davranışlarının analizi, pazarlama bilgi sistemi ve pazarlama araştırması gibi konular ele alınacaktır. Ayrıca pazar bölümlendirme, hedef Pazar seçimi ve konumlandırma, pazarlama karması ve pazarlama kararları, pazarlama stratejileri konuları üzerinde durulacaktır.
DTC 123 Uluslararası İlişkiler (2-0)2
Savaş, güç, ince güç, güçler dengesi, hegemonya ve küreselleşme gibi temel kavramlar anlatılarak uluslararası ilişkiler alt yapısı oluşturulacaktır. Ardından devletler ve uluslararası, ulus ötesi, ve uluslar üstü örgütler; uluslararası sistemin kuruluşu, antlaşmalar, rejim değişiklikleri, dünya savaşları, soğuk savaş, ve soğuk savaş sonrası dönem gibi tarihi dönüm noktaları; ticaret, yardım, çevre ve enerji gibi uluslararası meseleler anlatılacaktır.
DTC 124 Serbest Bölgeler (2-0)2
Serbest Bölgelerin Tanımı, Serbest Bölgelerin Çeşitleri, Serbest Bölgeler İşletmeciliği, Serbest Bölgelerde Dış Ticaret Uygulamaları, Serbest Bölgelerde Kullanılan Belgeler, Serbest Bölgeler Mevzuatı, Serbest Bölgeler Muhasebe Uygulamaları, Serbest Bölgeler Sosyal Güvenlik Uygulamaları, Serbest Bölgeler Vergi Uygulamaları anlatılarak öğrencilerin serbest bölgeler konusunda teorik ve pratik bilgiler kazanması sağlanacaktır.
DTC 125 Genel Ekonomi (2-0)2
Derste, temel iktisadi kavramlar ekonomiye giriş niteliğinde tanıtılarak mesleki ve gündelik yaşamdan örnekler üzerinden açıklanacaktır. İktisat biliminin tanımı, iktisat biliminin yöntemi ve iktisadın diğer bilim dallarıyla ilişkisi anlatılacaktır. Kaynak, kıtlık, ihtiyaç, fayda, maliyet, mal, hizmet, üretim, tüketim, bölüşüm, tercih sorunu, fırsat maliyeti, piyasalar, milli gelir, işsizlik gibi kavram ve konular üzerinde durulacaktır.
DTC 126 Küresel Lojistik (2-0)2
Küresel Lojistik dersinde küresel pazarlarda lojistik yönetimi kuralları, uluslararası pazarlama, işletmeler için uluslararasılaşma süreci üzerinde durulacaktır. Küresel lojistik kapsamında; uluslararası kara, hava, deniz, demiryolu, boru hattı taşıma türlerinin etkin kullanımı dış ticaret yönetimi temelinde çeşitli alt konuların bir arada değerlendirilmesi hedeflenmektedir.
DTC 201 Dış Ticaret Muhasebesi (2-2)5
Dersin ana konularını dış ticaret hesap planı, dış alım (ithalat) ve dış satım (ihracat) ile ilgili muhasebe kayıtlarını yapmak, kambiyo, döviz, efektif, kur kavramları ve işlemleri ile ilgili gerekli kayıtları yapmak, dış ticaret ve kambiyo mevzuatı oluşturmaktadır. Leasing, factoring, forfaiting, ihracat ödeme şekilleri ve muhasebe kayıtları, dış ticarette devlet yardımları ve teşviklerin muhasebeleştirilmesi.
DTC 202 Dış Ticaret Uygulamaları (2-2)4
Dış ticaret uygulamalarına ilişkin belge çalışmalarını gösterme, ihracat belge uygulamaları yapma, ithalat belge uygulamalarını yapabilme, gümrük işlemlerini yapabilme, gümrük belge uygulamalarını yapmak. Dış ticaret işlemlerinin kullanılan paket programlar üzerinde uygulamaları gösterilecektir.
DTC 203 Uluslararası Örgütler (3-0)5
Teorik ve uygulamalı olarak uluslararası örgütlerin işleyişini ve uluslararası ilişkilerde artan önemlerini anlamak; uluslararası kuruluşların tarihsel kökenleri ve işlevleri; uluslararası örgütlerin etkinliklerini ve faaliyetlerini etkileyen ulusal ve uluslararası güçler; güvenlik, finans, ticaret, çevre, insan hakları alanlarındaki uluslararası örgütler; karşılıklı bağımlılık, küresel yönetişim ve egemenlik konuları ve uluslararası örgütler.
DTC 204 Türkiye Ekonomisi (2-0)2
Bu derste Cumhuriyet döneminde Türk ekonomisinin yapısını incelenecektir. Ticari ve ekonomik ilişkiler, istihdam ve demografik yapı, göç, sanayileşme vb. temel konular anlatılacaktır. Ayrıca Türk ekonomisini direkt etkileyen; makroekonomik krizler, istikrar programları, özelleştirme süreci, cari işlemler açığı ve enerji bağımlılığı gibi faktörler anlatılacaktır.
DTC 205 Bankacılık ve Kambiyo Mevzuatı (2-0)2
Bankacılığın temel konuları olan Mevduatla İlgili Kavramlar, Kredi ile İlgili Kavramlar¸ Kambiyo Senetleri ile ilgili Kavramlar, Kambiyoya İlişkin Temel Kavramlar anlatılarak dersin girişi yapılacaktır. Daha sonra Türk Parası ve Dövizlere İlişkin Hükümler, Kıymetli Maden ve Taşlara İlişkin Hükümler, İhracata Yönelik Kambiyo Mevzuatı, İthalata Yönelik Kambiyo Mevzuatı, Görünmeyen İşlemlere Yönelik Kambiyo Mevzuatı, İthalat ve İhracat Bedellerinin Ödenmesi, Peşin, Mal Mukabili, Vesaik Mukabili ve Kabul Kredili Ödeme, Akreditifli Ödeme ve İşleyişi, Akreditifli Ödemenin Türleri bankacılık açısından anlatılarak öğrencilerin temel kambiyo konularını öğrenmesi sağlanacaktır.
DTC 206 Uluslararası Finans (3-0)5
Döviz piyasası, ödemeler dengesi, uluslararası yatırım ve bankacılık, açık bir ekonomide para ve maliye politikası, ekonomik entegrasyon ve parasal birlik, uluslararası para sistemi, optimum para alanları, döviz tahmini ve riskten korunma araçları, döviz seçenekleri, ihracat finansmanı, uluslararası ödeme ve tahsilatlar yöntemleri. Ayrıca, firmalar için hayati büyük taşıyan leasing, factoring, forfaiting, prefinansman kredileri, EXIMBANK kredileri gibi alternatif finansman teknikleri öğrencilere tanıtılacak, bu tekniklerin amaç ve işleyişini anlatılacaktır.
DTC 207 Makro İktisadın Temel İlkeleri (4-0)6
Derste, milli gelir, ulusal tasarruf, yatırım ve tüketim harcamalarının belirlenmesi, klasik teori ve istihdam, işsizlik, enflasyon, ekonomik büyüme teorileri, para ve maliye politikalarının denge düzeyinin belirlenmesi, ödemeler dengesi, kur sistemleri gibi temel makro ekonomik konular Türkiye ekonomisinden örneklerle anlatılacaktır.
DTC 208 Uluslararası İktisat (3-0)3

Bu derste, öncelikle uluslararası ekonomik olayların oluşumu ve yapısını açıklamaya dönük uluslararası ticaret teorileri ele alınacaktır. Mutlak ve Karşılaştırmalı Üstünlükler Teorileri, Neo klasik Dış Ticaret Teorisi, Faktör Donatımı Teorisi gibi teorilerle birlikte, yeni dış ticaret teorileri açıklanacaktır. Derste ayrıca uluslararası finans, döviz piyasaları, uluslararası ticaret ve kalkınma teorileri konularına odaklanılacaktır.

DTC 209 Ekonomik Bütünleşme ve Avrupa Birliği (3-0)5
Küresel ticaret akışlarının belirleyici unsurları, uluslararası ticareti etkileyen sektörel rekabet modelleri ve hükümet politikaları, dünyadaki ve Avrupa’daki ekonomik ve politik bütünleşme süreci ve bunun ekonomik yararları ve maliyetleri, Avrupa Topluluğu’nun kurumsal ekonomisi, gümrük birliği, ortak pazar ve para birliği, koordinasyon, ekonomik politikaların uygulanması ve Avrupa Topluluğu mevzuatının sektörlerde yürürlüğe konması.
DTC 210 Uluslararası Pazarlama (3-0)5
Uluslararası pazarlamanın kültürel, politik, ekonomik ve yasal çerçevesi, bölgesel pazar özellikleri, uluslararası pazarlama bilgi sistemleri ve araştırmaları, uluslararası pazarların seçimi, uluslararası pazarlama stratejileri geliştirme, dış pazarlara açılım alternatifleri ve konumlandırma, karşılaştırmalı analiz, uluslararası pazarlama karması kararları.

Uluslar arası pazarlama dersi, uluslararası pazarlama ile ilgili temel kavramlar, uluslararası pazarlara giriş yöntemleri, pazarlama bilgi sistemi,uluslararası pazarlama planlaması, uluslararası pazarlarda ürün, fiyat, dağıtım ve tutundurma kararları ile ilgili konuları içerir.
DTC 280 Seminer (1-1)2
Öğrencinin seçtiği proje ya da bitirme konusuna yönelik araştırma ve okumalar yaptığı süreçtir.
DTC 221 Finansal Yönetim (2-0)2
Bu derste Paranın Zaman Değeri, Finansal Tablolar, Finansal Analiz, Kar Planlaması, Çalışma Sermayesi Yönetimi, Duran Varlıkların Yönetimi, Sermaye Maliyeti gibi konular anlatılacaktır.
DTC 222 İnsan Kaynakları Yönetiminin Temelleri (2-0)2
Bu derste İnsan Kaynakları Yönetimi ilgili temel kavramlar, insan kaynakları yönetiminin gelişimi, fonksiyonları ve insan kaynakları uygulamalarıyla ilgili çeşitli konular incelenmektedir.
DTC 223 İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku (2-0)2
İş sözleşmesi düzenlemek, İş sözleşmesinden doğan borçları yerine getirmek, İş ilişkisini sonlandırma, Sendikayla ilgili işlemleri yürütmek, 4/1-a belgeleri düzenlemek
DTC 224 Türkiye'nin Ticari Ortakları Ve Yeni Pazarlar (2-0)2
Türkiye’nin dış ticarette önemli partnerleri olan Almanya, İtalya, İngiltere, Fransa, Rusya Federasyonu ve Çin Halk Cumhuriyeti ile diğer ekonomik entegrasyonlara dahil olan ve hedef pazar olabilecek ülkeleri ve dış ticaret yapılarının öğretilmesi.
DTC 225 Elektronik Ticaret (2-0)2
Elektronik Ticarete İlişkin Temel Kavramlar, Elektronik Ticaret Mevzuatı, Elektronik Sözleşmeler, Elektronik İmza, Elektronik Ticaret Araçları, Elektronik Ticaret Uygulamaları, Elektronik Ticaret Yöntemleri, Elektronik Ticarette Ödeme Şekilleri konuları temel ders konularıdır.
DTC 226 Girişimcilik (2-0)2
Girişimcilik kavram ve yaklaşımları; girişimcilik süreci: fikir üretme, fizibilite analizi, iş planı ve strateji, organizasyon tasarımı, yeni iş takımını kurma, finansman, fikri hakların korunması konuları ile dersin temel kavramları anlatılacaktır. Devamında yeni iş planlarının uygulamaya konması; organizasyonlarda inovasyon ve değişim; yeni pazarlar yaratma; operasyonel zorluklar ve fırsatlar; aile işletmelerinin gelişimi ve yönetimi; aile işletmelerinde yaşam döngüsü; yönetim devri planı ve profesyonel yönetime geçiş; girişimcilikte başarı ve başarısızlık örnekleri konuları anlatılacaktır.
DTC 227 Finans Okuryazarlığı (2-0)2
Finans ve ekonominin temel kavramları paylaşılarak öğrencilerin öncelikle finansal bakış açısı kazanması ve daha sonra bu bilgilerle öğrencilerin kendi kendilerine finansal konularda doğru ve hızlı karar alması sağlanacaktır. Bu amaçla para, paranın zaman değeri, finans matematiği, finansal sistem ve öğeleri olan aracılar, araçlar, para ve sermaye piyasaları, fon kaynakları, finansal planlama ve yatırım konuları teorik ve pratik örneklerle işlenecektir.
DTC 228 Kaçakçılığın Önlenmesi ve İzlenmesi (2-0)2
Adalet sisteminin bütün seviyelerindeki insan kaynaklarını belirleme, geliştirme ve etkin kullanımı konularında eğitim verilecektir.
DTC 290 Staj (0-0)8
Otuz iş günü uygulama yapılması ve çalışmaların raporlaştırılması.