Close

AKADEMİK BİRİMLER

Ders İçerikleri

MBP 511 Küreselleşme ve Pazarlama                                                                  (3-0) 7,5

Bu ders boyunca küreselleşme kavramının incelenecek ve pazarlamaya etkilerinin tartışılacak. Dersin hayatın içindeki bağlantıları dünya şirketlerinden güncel örneklerle gösterilecek. "Küreselleşmenin sosyal ve kültürel etkileri", "Avrupa Birliğinin çöküyor mu" gibi konularda grup tartışmaları ile değerlendirilecek. Ders boyunca öğrenciler konularla ilişkin çok farklı kaynaklardan yararlanabilecek ve gidişata göre kendileri de kaynak tavsiyelerinde bulunabilecek.

MBP 513 Nöropazarlama Uygulamaları                                                             (3-0) 7,5

Bu ders kapsamında beyin ve satın alma ilişkisi incelenecektir. Yazılı ve görsel reklamların beyinde ne gibi aktivasyonlar meydana getirdiği ve bu aktivasyonların satın alma ile olan ilişkisi örnek ve uygulamalarla ortaya konacaktır. Bu derste ayrıca Türkiye'de nöro pazarlama alanında öncü olan Thinkneuro’nun çalışmalarından örnekler sunulacaktır.

MBP 515 Fotoğraflarla Pazarlama Analizi                                                         (3-0) 7,5

Bu dersin amacı, öğrencilere pazarlama analizi uygulamaları ve teorileri hakkında kapsamlı bilgiler sunmak ve pazarlama hedefleri doğrultusunda fotoğraflarla analiz sağlamaktır. Öğrenciler bu ders kapsamında hem fotoğrafçılığı öğrenecek hem de bunu pazarlamada uygulayabilecek. Pazarlamanın estetik tarafının ele alınacağı bir ders olarak tasarlanan bu derste öğrencilere “pazarlamayı fotoğraflamaları” öğretilecek. Bir diğer deyişle öğrenciler pazarlamaya fotoğrafsal bir bakış kazanacaktır.

MBP 517 Tüketici Psikolojisi                                                                                (3-0) 7,5

Bu dersin amacı tüketici davranışı teorilerini öğrencilere aktararak pazarlama yönetiminde karar almalarına olanak sağlamaktır. Bu ders kapsamında tüketici davranışları ilk defa psikoloji bakış açısıyla incelenecektir. Tüketici davranışları altında yatan psikolojik süreçler, insanları tüketime yönlendiren düşünce ve tavırlar sosyal psikoloji yaklasımında yer alan teorilerden yararlanılarak açıklanacaktır.

MBP 520 Pazarlama Araştırmalarında Kalitatif ve Kantitatif Yöntemler       (3-0) 7,5

Bu dersin amacı, öğrencileri pazarlama araştırmaları literatürüne ve sürecine dahil edebilmek ve böylece pazarlama yönetimi kararlarında etkin rol oynayabilmelerini sağlamaktır. Yönetsel karar almada pazarlama araştırmasının önemi; araştırma konusunun tespiti, keşif araştırması ve araştırma süreci; ikincil veriler ve veritabanları; kalitatif araştırma, mülakat ve odak grup çalışmaları; birincil veri toplaması, anket dizaynı, örneklem oluşturma; hipotez testi;  veri analizi, istatistiksel farklılık ve ilişki analizleri, tutarlılık analizi, regresyon analizi, faktör analizi. Pazarlama araştırmalarının kalitatif ve kantitatif yönlerinin önce ayrı ayrı sonrasında da karma bir şekilde incelendiği bir ders. Bu derste öğrenciler hem teori ve hem de uygulamayı aynı anda görebileceklerdir.

MBP 524 Stratejik Pazarlama Analizi                                                                 (3-0) 7,5

Bu dersin amacı, öğrencilere pazarlama kararlarının merkezinde yer alan pazarlama analizi bileşenlerini teorik olduğu kadar uygulamayla da sunmak ve öğrencilerin veri toplayarak ve analiz ederek pazarlama problemlerine analitik yaklaşmalarını sağlamaktır. Stratejik pazarlama kararlarının merkezinde yer alan pazarlama analizi bileşenleri; başlıca pazarlama faaliyetleri ve kararları; stratejik pazarlama planı; pazarlama verisi toplama ve analiz etme; rekabet avantajı ve stratejik odaklanma yaratma; müşteriler, bölümlendirme ve hedef pazarlama; ürün stratejisi, fiyat stratejisi, dağıtım stratejisi, bütünleşik pazarlama iletişimi; gerçek yaşamdan pazarlama problemlerinin teşhisinde analitik yaklaşım. Pazarlamanın stratejik yönünün teoriye boğulmadan uygulama örnekleriyle tartışıldığı bir ders.

MBP 526 Dijital Pazarlama                                                                                   (3-0) 7,5

Bu dersin amacı pazarlanamanın yeni boyutlarından dijital pazarlama kavramını öğrencilere aktarabilmek ve bu alanda uygulamalar yapabilmektir. Öğrenciler bu ders kapsamında dijital pazarlama nedir, nasıl uygulanır, dijital yöntemler bu vesileyle nasıl işlevsel olarak kullanılır gibi soruların cevaplarını bulabileceklerdir.

MBP 533 Marka Yönetimi                                                                                   (3-0) 7,5

Bu dersin amacı, marka yönetimi alanındaki teori ve uygulamaları stratejik bir bakış açısıyla öğrencilere sunmaktır. Markalar ve marka yönetimine ilişkin temel kavram ve tanımlar; marka değeri kavramı; marka konumlandırma; marka değeri yaratmak için marka bileşenlerinin seçimi; marka değeri yaratmak için pazarlama programlarının tasarımı; marka değeri yaratmak için bütünleşik pazarlama iletişimi; marka değeri ölçme ve değerlendirme sistemleri; marka stratejileri tasarım ve uygulaması; marka uzantıları; marka yönetiminde sürdürülebilirlik: markaların zaman içinde yönetimi; markaların küresel yönetimi; marka yönetiminde organizasyonel ve yönetsel konular.

MBP 535 İnovasyon ve İş Geliştirme                                                                    (3-0) 7,5

Bu dersin amacı, inovasyonun temel kavram ve teorileri aktarmak ve etkin iş geliştirme prensipleri ve uygulamalarına ilişkin bilgi sağlamaktır. İnovasyon yönetiminde temel kavramlar; değişimin sürücü güçleri ve değişim ihtiyacının teşhisi ile inovasyon; inovasyon türleri; inovasyon süreç modelleri; inovasyonun iş geliştirmedeki rolü.

MBP 598 Dönem Projesi                                                                                       (0-0) 15

Bu dersin amacı öğrencinin seçeceği alt uzmanlık alanında araştırma ve sahada uygulama yapmasını sağlamak ve bu yolla uzmanlık alanına ilişkin deneyim kazandırmaktır. Öğrencinin uluslararası işletmelerle ilgili özel ilgi duyduğu bir alanda derinlemesine akademik bir çalışma yapması.