Close

Ders İçerikleri/Programı

ZORUNLU DERSLER

EM

511

Optimizasyon Yöntemleri I                                                                               

(3-0) 5

Matematiksel modelleme kavramları; doğrusal programlama: problem formülasyonu, simpleks and eşlenik simpleks yöntemleri, eşleniklik ve duyarlılık analizi; ulaşım modeli ve türevleri; ağ modelleri; düalite.

EM

525

Rassal Modeller                                                                                                 

(3-0) 5

Kesikli ve sürekli Markov zincirleri, doğum ve ölüm süreçleri, kuyruk teorisindeki uygulamalar, karar teorisine kısa bir giriş: Karar ağaçları, tam bilginin beklenen değeri.

EM

590

Seminer ve Bilimsel Araştırma Tekniği                                                          

(2-0) 5

Endüstri mühendisliği alanında akademik çalışmaları olan konukların sunumlarına katılım ve yüksek lisans tez konusunda seminer verilmesi, bilimsel araştırmanın nasıl yapılacağının irdelenmesi.

EM

597

Yüksek Lisans Projesi                                                                                              

(0-0)30

Yüksek lisans projesi konusunda bir öğretim üyesinin gözetiminde proje hazırlanması ve sunulması.

EM

598

Yüksek Lisans Tezi            I                                                                                                

(0-0)40

Yüksek lisans tez konusunda bir öğretim üyesinin gözetiminde tez hazırlanması ve sunulması.

EM

599

Yüksek Lisans Tezi            II                                                                                                

(0-0)40

EM 598 dersinin devamı niteliğinde, yüksek lisans tez konusunda bir öğretim üyesinin gözetiminde tez hazırlanması ve sunulması.

 

SEÇMELİ DERSLER

EM

501

Olasılık  Kuramı ve Uygulamaları                                                                    

(3-0) 5

Temel olasılık ve istatistik kavramları (sayma, örneklem uzayı, olay, olasılık); şartlı olasılık ve bağımsızlık; rassal değişkenler ve dağılımları (kesikli/sürekli dağılımlar, ortak dağılımlar); matematiksel beklenti (ortalama, varyans, kovaryans, vs.); önemli kesikli ve sürekli dağılımlar; rassal değişkenlerin fonksiyonları, moment üreten fonksiyonlar; limit teoremleri.

EM

502

İstatistik Kuramı ve Uygulamaları                                                                   

(3-0) 5

Betimsel istatistik kavramları; tek değişkenli analiz: örnekleme dağılımı, özeksel eğilim, saçınım; iki değişkenli ve çok değişkenli analizler: saçılma çizimi, ilişiklik, ilinti (korelasyon), nedensellik; çıkarımsal istatistiğin kavramları, kuramı ve teknikleri; hipotez testi: tasarım, yöntem seçimi, anlamlılık düzeyi; iki örneklemin benzerliği ve karşılaştırılması; örneklem verilerine dağılım oturtma: uygun dağılımın seçimi, yöntem seçimi, parametrelerin kestirimi, uyum iyiliğinin değerlendirilmesi ve yorumlanması; doğrusal ve doğrusal olmayan regresyon, varyans analizi (ANOVA); çok değişkenli analiz ve faktör modelleri; ilgili bilgisayarlı modelleme/analiz ve görsel veri sunum yöntemleri.

EM

512

Optimizasyon Yöntemleri II                                                                                 

(3-0) 5

Tamsayılı doğrusal programlama: problem formülasyonu, büyük-M metodu, integralite özelliği, dal-sınır metodu; dinamik programlama ve Markov karar süreçlerine giriş; hedef programlaması ve çok-amaçlı optimizasyona giriş.

EM

513

Dinamik Programlama                                                                                      

(3-0) 5

Dinamik problem formülasyonu; genel ve özel çözüm yöntemleri; en kısa yol algoritması; deterministik ekipman yenileme problemleri; kaynak dağıtımı problemi; gezgin satıcı problemi; envanter sistemlerinin dinamik programlama ile analizi; genel rassal formülasyonlar; Markov karar süreci.

EM

514

Doğrusal Olmayan Optimizasyon                                                                   

(3-0) 5

Klasik optimizasyon kuramı: tek değişkenli optimizasyon, içbükeylik, kısıtlı ve kısıtsız çok değişkenli en iyileme, kısıt altında optimizasyonda birinci ve ikinci dereceden optimalite koşulları, Lanrange fonksiyonları ve Karush-Kuhn-Tucker en iyilik şartları, varlık ve teklik teoremleri, küresel ve yerel en iyi olma; doğrusal olmayan programlama: doğrudan arama ve eğim yöntemleri; dolaylı yöntemler: Conjugate gradient, Hooke and Jeeves vs.

EM

519

Yöneylem Araştırması Modelleme Uygulamaları                                        

(3-0) 5

Matematiksel programlamanın gözden geçirilmesi: teori, modelleme kavramları, teknikler; Genel Cebirsel Modelleme Sistemi (GAMS): sözdizimi temelleri, seçenekler, çözücüler, ileri özellikler; çeşitli modelle uygulamaları (ancak bunlarla sınırlı kalmaksızın): taşımacılık problemi, en kısa yol problemi, maksimum akış problemi, gezici satış memuru, atama problemi; eğitmenin özelleşme ve ilgi alanlarına bağlı olarak başka uygulamalar.

EM

521

Sistem Benzetimi                                                                                                

(3-0) 5

Benzetim modellerine giriş; girdi veri modellemesi; model doğrulama ve geçerlemesi; çıktı veri analizi; rassal sayı üretme yöntemleri; benzetim kullanarak sistemlerin karşılaştırılması; benzetimli optimizasyon; varyans düşürme yöntemleri; sistem dinamiği; ilgili bilgisayar programlama becerileri.

EM

527

Kuyruk Sistemleri                                                                                               

(3-0) 5

Kuyruk sistemlerinin unsurları ve sınıflandırılması; üssel ve tek sunuculu sistemler; üssel ve çok sunuculu sistemler; ileri üssel kuyruk sistemi modellemeleri; açık ve kapalı Jackson ağları; genel geliş ve servis dağılımları altında kuyruk sistemleri.

EM

530

Envanter Planlama                                                                                              

(3-0) 5

Envanter yönetiminin bağlam ve önemi; temel ekonomik sipariş miktarı modeli; miktar indirimleri; tek ürünlü envanter modelleri: zamanla değişen talep, rassal olmayan talep, gazeteci çocuk modeli; rassal tedarik süresi; sürekli ve dönemsel gözden geçirme: (s, Q) (s, S), (R, S), (R, s, S) modelleri; ABC envanter yönetimi; dayanıksız mallar için modeller, eşgüdümlü ikmal; çok basamaklı envanter sistemleri.

EM

540

Çizelgeleme  

(3-0) 5

Makine çizelgeleme: rassal olmayan tek makine; akış dükkan ve iş atölyesi çizelgeleme; proje çizelgeleme: CPM (kritik yol yöntemi) ve PERT (program kıymetlendirme ve inceleme tekniği); zaman-maliyet dengeler; işgücü planlaması; mürettebat planlaması; ileri tek makine çizelgeleme; rassal olmayan paralel makine modelleri; esnek akışlı işlemlerin çizelgelenmesi.

EM

542

Tedarik Zinciri Yönetimi                                                                                    

(3-0) 5

Rassal envanter modelleri; risk havuzlaması; çok kademeli envanter modelleri; tedarik zincirlerinde bilginin değeri; kamçı etkisi; lojistik ağ yapılandırması; dağıtım stratejileri; merkezi/merkezi olmayan kontrol; tedarik zinciri kontratları; stratejik işbirlikleri.

EM

570

Karar Analizi                                                                                                        

(3-0) 5

Karar problemlerinin yapılandırılması; karar ağaçları ve etki diyagramları; belirsizlik altında karar verme; duyarlılık analizi; beklenen fayda kuramı; alternatif karar verme kuramları ve deneysel yaklaşımlar; risk; bilginin değeri; analitik hiyerarşi süreci; çok ölçütlü karar verme yaklaşımlarına giriş.

EM

571

İleri Mühendislik Ekonomisi                                                                            

(3-0) 5

Mühendislik karar alma sürecinin ekonomik ve finansal yönleri; paranın zaman değeri; temel faiz formülleri; yıllık, şimdiki ve gelecekteki değer analizi; getiri iç ve dış oranları; aşınma payı ve vergiler; birden fazla yatırım/proje alternatifleri; takım yenileme zamanlaması; kredi, kiralama ve finansal yatırımların değerlendirme ve karşılaştırılması; ilgili bilgisayar analiz ve programlama becerileri.

EM

572

Çok Ölçütlü Karar Analizi                                                                                  

(3-0) 5

Çok ölçütlü karar problemlerinin yapılandırılması; değer ve fayda fonksiyonları; çok ölçütlü karar ağaçları; Pareto verimlilik, Pareto etkin sınır; çok ölçütlü optimizasyona giriş; Pareto etkin sınırların tam ya da yaklaşık olarak belirlenmesi için temel ve alternatif algoritmalar.

EM

573

Finans Mühendisliği I                                                                                        

(3-0) 5

Yatırım kavramlarına giriş; temel faiz kuramı; sabit getirili mekul kıymetler; faiz oranlarının vade yapısı; uygulamalı faiz oranı analizi; ortalama-varyans portföy kuramı; sermaye varlıkları fiyatlandırma modeli (CAPM); modeller ve veriler; yatırımın genel ilkeleri.

EM

574

Finans Mühendisliği II                                                                                       

(3-0) 5

Vadeli işlemler, takaslar; varlık dinamiği modelleri; temel opsiyon kuramı; opsiyonlar üzerine ek konular; faiz oranı türevleri; optimal portföy büyümesi; genel yatırım değerlendirmesi.

EM

575

Mühendislik ve Teknoloji Yönetimi                                                                

(3-0) 5

Mühendislik yönetimi kavramları; nitel ve sayısal yönetim süreçleri; teknik ve bilimsel organizasyonların yönetimi; sistem teorisi; yönetim ve sistem kavramı; stratejik planlama ve yönetim sistemleri; sistem analizi; proje yönetimi; maliyet yönetimi; organizasyonel tasarım; sistemlerin kontrolü ve değerlendirilmesi; teknik konular üzerinde çalışanların yönetilmesi; liderlik; vaka çalışmaları ve güncel yönetimsel konular.

EM

576

Zaman Serileri Analizi                                                                                        

(3-0) 5

Tek değişkenli zaman serilerinin modellenmesi: otoregresif ve hareketli ortalama modelleri; tahmin yöntemleri; seri düzleştirme metodları; trend ve mevsimsellik içeren serilerin analizi; volatilitenin ARCH ve GARCH ile modellenmesi; çok değişkenli zaman serileri için vektör otoregresif modeller.

EM

577

Yöneylem Araştırmasında Oyun Kuramı Uygulamaları                             

(3-0) 5

Matematiksel oyun kuramına giriş; sıfır toplamlı olmayan oyunlar: stratejiler, Nash dengesi, tepki fonksiyonları; matris oyunlar, stratejik biçimdeki oyunlar, Nash özyinelemesi, saf ve karışık dengeler; sıralı oyunlar: geniş-form temsili, mükemmel ve eksik bilgi, ardışık denge, ardışık rasyonellik, alt mükemmel denge; oyunların matematiksel programlama programları olarak modellenmesi, çözüm karakterizasyonu, çözüm stratejileri ve ilgili optimizasyon yöntemleri; uygulamalar: İhale tasarımı, oligopol rekabet, üretici-perakendeci pazarlığı, kapasite/tıkanıklık fiyatlandırması; belirsizlik altında ilerleyen statik oyunlar: statik Bayesyen oyunlar ve Bayesyen Nash dengesi, açık artırma kuramı, mekanizma tasarımı.

EM

581

Endüstri Mühendisliğinde Özel Konular

(3-0) 5

Endüstri mühendisliğinde güncel olarak ilgilenilen ve derslerde işlenmemiş özel konular.

EM

582

Endüstri Mühendisliğinde Özel Konular II                                                    

(3-0) 5

Endüstri mühendisliğinde güncel olarak ilgilenilen ve derslerde işlenmemiş özel konular.